Stowarzyszenie Lokalne
Salezjańskiej Organizacji Sportowej

"SL SALOS" w Szczecinie

Dokumentacja

Do 8 czerwca 2016 r. należy złożyć dokumenty:

1)Wypełniony i podpisany formularz zgłoszeniowy -wzór zgłoszenia na stronach www.nabor.szczecin.pcss.pl /- 2 wydruki tego wniosku o przyjęcie do szkoły- jeden wydruk zostaje w szkole, na drugim kandydat dostaje potwierdzenie złożenia dokumentu w szkole pierwszego wyboru/

2)Podanie z prośbą o przyjęcie / wzór do odebrania w sekretariacie szkoły lub na stronach

 www.szkoly-kusloncu.salezjanie.pl /,

3)Karte ocen ucznia z 1- szego semestru klasy szóstej (potwierdzona przez szkołę podstawową- wzór na stronie szkoły),

4)Dokumentacje potwierdzająca osiągnięcia ucznia / oryginały lub potwierdzone za zgodność z oryginałem kserokopie dyplomów, zaświadczeń/,

5)Opinie trenera/nauczyciela wychowania fizycznego/wychowawcy/ o uczniu

6)Pisemną  zgode rodziców na uczęszczanie do oddziału sportowego

Do 28 czerwca 2016 r. - po ogłoszeniu pozytywnych dla kandydata wyników należy złożyć w sekretariacie szkoły:

1)Świadectwo ukończenia szkoły podstawowej,

2)Zaświadczenie OKE – wynik sprawdzianu wiadomości i umiejętności po szkole podstawowej,

wypis ze szkoły rejonowej / rejonowego gimnazjum/,

3)Odpis skróconego aktu urodzenia,

4)Kartę zdrowia, Kartę zdrowia sportowca

5)Trzy podpisane zdjęcia,

Kandydaci do szkoły mogą dołączyć ponadto opinię publicznej poradni psychologiczno - pedagogicznej

Partnerzy

Urząd Miasta Szczecin
Centralna Liga Juniorów
Centrum piłkarskie Ambersport
Parafia św. Jana Bosko w Szczecinie
Collegium Salesianum w Szczecinie
UNIQA - Ubezpieczenia majątkowe i na życie
Ministerstwo Sportu i Turystyki

Linki

1 procent
Facebook

Dyscypliny sportowe

Piłka nożna

Tenis stołowy

Salos w liczbach

400 wychowanków

14 trenerów

2 sekcje sportowe

Składki członkowskie

Składki członkowskie w wysokości 50 zł miesięcznie prosimy przekazywać na indywidualne konta bankowe. Więcej informacji w zakładkach dyscyplin/roczników.

Kontakt

Stowarzyszenie Lokalne Salezjańskiej Organizacji Sportowej "SL SALOS" w Szczecinie

ul. Witkiewicza 64, 71-125 Szczecin

NIP: 852-22-15-502

Prezes: ks. mgr Tadeusz Balicki SDB

tel. 501 678 600, fax 91 486 35 23

e-mail: salos@salesianum.pl