Zarządzenie

§ 1.

 1. Zarządzenie w sprawie stworzenia tzw. Funduszu Materialnego Wsparcia Procesu Szkoleniowego (FMWPS) z dniem 1 stycznia 2011 roku.
 2. Decyzją Zarządu SL SALOS na podstawie wniosków rodziców zostaje powołany Fundusz Materialnego Wsparcia Procesu Szkoleniowego.

§ 2.

 1. Źródła pozyskiwania środków na FMWSP:
  1. obowiązkowa comiesięczna składka przez okres 12 miesięcy w wysokości 30 zł,
  2. środki pozyskane od sponsorów wskazanych na ten cel,
  3. środki pozyskane z ekwiwalentów za wyszkolenie zawodników Salosu-u po przejściu do innych klubów.
 2. Pozyskane z tego tytułu środki będą wykorzystywane ma następujące zadania:
  1. fundusz wynagradzania trenerów za efekty pracy w zakresie wychowawczo – sportowym,
  2. dofinansowanie sprzętu sportowego i wynajmu obiektów sportowych w zależności od potrzeb i poziomu zgromadzonych środków niezbędnych do prawidłowego procesu szkoleniowego,
  3. finansowanie opieki medycznej,
  4. dofinansowanie turniejów organizowanych przez SL SALOS,
  5. Środki na powyższe cele będą gromadzone na wskazanym rachunku bankowym SL SALOS.

§ 3.

 1. Za rozdział środków odpowiada bezpośrednio Zarząd SL SALOS . Ciałem doradczym w zakresie podziału środków z tego funduszu jest Rada Trenerów i Rada Rodziców (trzyosobowa).
 2. Comiesięczna lub kwartalna składka na FMWPS może być wpłacana na wskazane konto lub do kasy SL SALOS w terminie do 25 dnia każdego miesiąca.

§ 4.

 1. Sankcje za brak wpłat na FMWPS:
  1. zawieszenie uczestnictwa w procesie szkoleniowym (brak wpłaty jednomiesięcznej składki),
  2. wykluczenie z członkostwa SL SALOS (brak wpłaty trzymiesięcznej składki).