Program i Regulamin Obozu Wałcz

Program i Regulamin Obozu

"Wychowanie jest sprawą serca"Św.Jan Bosko (1815-1888)

PROGRAM DNIA

WAŁCZ 05.08.-11.08.2018r.

Piłka nożna rocznik 2000/2001;2004;2008

wypoczynek.men.gov.pl

 

godz. 7.30-8.00 Pobudka,toaleta

godz. 8.00-8.45 Modlitwa,śniadanie

godz. 9.00-9.30 Porządkowanie w pokojach

godz. 10.00-11.30 Zajęcia sportowe:boisko

godz. 13.00-13.45 Obiad

godz. 14.00-15.45 Odpoczynek po obiedzie

godz. 16.00-19.00 Zajęcia sportowe:boisko

godz. 18.45- 19.30 Kolacja

godz. 20.00 Słówko wieczorne,Modlitwa na zakończenie dnia,ODPRAWA

godz. 21.30 Toaleta

godz. 22.00 Spoczynek,Cisza nocna

 

Kierownik:ks.Tadeusz Balicki

Wychowawcy:

Drozdowski Adam, Jankowski Adrian, Pajkowski Mirosław, Gruszczyński Wojciech, Gellera Adrian, Rojkowski Andrzej, Borowiec Marta, Kleryk, Ratownik, Pielęgniarka

 

PROGRAM DNIA

WAŁCZ 12.08.-18.08.2018r.

Piłka nożna rocznik 2005;2006;2007

wypoczynek.men.gov.pl

 

godz. 7.30-8.00 Pobudka,toaleta

godz. 8.00-8.45 Modlitwa,śniadanie

godz. 9.00-9.30 Porządkowanie w pokojach

godz. 10.00-11.30 Zajęcia sportowe:boisko

godz. 13.00-13.45 Obiad

godz. 14.00-15.45 Odpoczynek po obiedzie

godz. 16.00-19.00 Zajęcia sportowe:boisko

godz. 18.45- 19.30 Kolacja

godz. 20.00 Słówko wieczorne,Modlitwa na zakończenie dnia,ODPRAWA

godz. 21.30 Toaleta

godz. 22.00 Spoczynek,Cisza nocna

 

Kierownik:ks.Tadeusz Balicki

Wychowawcy:

Bogdanowicz Jakub, Baran Daniel, Kubicki Łukasz, Kujawski Przemysław, Ryszko Grzegorz, Rzymski Sebastian, Kleryk, Ratownik, Pielęgniarka

 

PROGRAM DNIA

WAŁCZ 19.08.-25.08.2018r.

Tenis stołowy;Piłka nożna rocznik 2002;2003;2009;2010/11

wypoczynek.men.gov.pl

godz. 7.30-8.00 Pobudka,toaleta

godz. 8.00-8.45 Modlitwa,śniadanie

godz. 9.00-9.30 Porządkowanie w pokojach

godz. 10.00-11.30 Zajęcia sportowe:boisko/hala

godz. 13.00-13.45 Obiad

godz. 14.00-15.45 Odpoczynek po obiedzie

godz. 16.00-19.00 Zajęcia sportowe:boisko/hala

godz. 18.45- 19.30 Kolacja

godz. 20.00 Słówko wieczorne,Modlitwa na zakończenie dnia,ODPRAWA

godz. 21.30 Toaleta

godz. 22.00 Spoczynek,Cisza nocna

 

Kierownik:ks.Tadeusz Balicki

Wychowawcy:

Borowiec Marta, Krajniak Marta, Budzyński Michał, Gruszczyński Wojciech, Lewandowski Mariusz, Zarzycki Adam, Zarzycki Paweł, ks.Adam Kierszka, Kleryk, Ratownik, Pielęgniarka

 

 

ZAKRES OBOWIĄZKÓW, ODPOWIEDZIALNOŚCI I UPRAWNIEŃ KIEROWNIKA

OBOZU WYCHOWAWCZO-SPORTOWEGO SL SALOS SZCZECIN

Wałcz 05.08. - 25.08. 2018 r.

Do obowiązków kierownika należy:

 1. Czuwanie nad zdrowiem, życiem i bezpieczeństwem uczestników obozu wychowawczo-sportowego.
 2. Zapoznanie wychowawców i innych pracowników placówki z obowiązującymi zarządzeniami, instrukcjami i wytycznymi władz oświatowych, bezpieczeństwa i higieny pracy.
 3. Ustalenie – wspólnie z kadrą obozu – instrukcji wewnętrznych, które w warunkach danej placówki są niezbędne do utrzymania wymaganego stanu bezpieczeństwa i higieny.
 4. Kierownik obozu ma obowiązek zapoznania uczestników z  regulaminem obozu i zasadami bezpiecznego zachowania się podczas podróży; poruszania się po drogach; regulaminem przeciwpożarowym; regulaminem kąpieli i plażowania;
 5. Kierowanie prawidłowym pod względem organizacyjnym i wychowawczym biegiem życia                      na obozie wychowawczo – sportowym a w szczególności układanie planów pracy, ustalanie wytycznych dotyczących imprez okolicznościowych, prac świetlicowych, wycieczek, form nawiązywania i utrzymania kontaktu z ludnością, wgląd w kulturę życia codziennego, wytyczne               i kontrola w zakresie stosowania środków wychowawczych.
 6. Nadzorowanie działalności placówki w czasie zajęć w zakresie stosowania zasad higieny                            i bezpieczeństwa w placówce.
 7. Ustalanie i zatwierdzania terminarzy i harmonogramów prac, dyżurów, zastępstw, imprez, przewodniczenie na odprawach personelu wychowawczego – trenerskiej, współpraca z lekarzem, pielęgniarką, nadzór i kontrola ogólnej pracy w zakresie higieny.
 8. Kontrola stanu obiektu – w tym całego terenu placówki.
 9. Wydawanie dyspozycji w sprawach gospodarczych, dysponowanie środkami pieniężnymi określonymi w budżecie. Odpowiedzialność za całokształt gospodarki finansowej, inwentarz i wyposażenie.
 10. Składanie wszelkich sprawozdań jednostce – Zarządowi SL SALOS w Szczecinie  organizującej obóz. Udzielanie informacji i wyjaśnień organom przeprowadzającym kontrolę.
 11. Podjęcie niezbędnych kroków w razie nieszczęśliwego wypadku, a przede wszystkim niezwłoczne zapewnienie poszkodowanemu pomocy i opieki, powiadomienie o wypadku rodziny poszkodowanego lub opiekuna, organizatora placówki i kuratora oświaty właściwego dla siedziby placówki.
 12. Analizowanie ( na posiedzeniu rady trenerów/ wychowawców placówki i przy współudziale komisji) wypadków uczestników lub pracowników, w celu ustalenia przyczyn i stosowania skutecznych sposobów zapobiegania podobnym wypadkom w przyszłości.

Należy pamiętać o tym, że:

- na obozie wychowawczo-sportowym SL SALOS w Szczecinie obowiązuje zasada jednoosobowego kierownictwa i odpowiedzialności za podjęte decyzje. Wskazane jest jednak, aby trudne decyzje wychowawcze omawiane były na forum rady trenerskiej/ wychowawczej.

 

  Przyjąłem do wiadomości i ścisłego przestrzegania -

„ Wychowanie jest sprawą serca”

 św. Jan Bosko ( 1815-1888)

 

ZAKRES CZYNNOŚCI I OBOWIĄZKÓW WYCHOWAWCY

 OBOZU WYCHOWAWCZO-SPORTOWEGO

SL SALOS  SZCZECIN

 WAŁCZ 05.08. - 25.08. 2018r.

 

ZAKRES CZYNNOŚCI:

 1. Wychowawca sprawuje opiekę nad grupą dzieci / młodzieży – odpowiada za ich bezpieczeństwo, wygląd, higienę, zdrowie i wychowanie.
 2. Jest bezpośrednim opiekunem i organizatorem czasu powierzonych mu dzieci, młodzieży zastępując im rodziców.
 3. Wychowawca powinien poznać dzieci/ młodzież przed wyjazdem na placówkę obozu.
 4. Współpracuje ściśle z lekarzem i pielęgniarką, przeprowadza codzienne obserwacje stanu zdrowia i samopoczucia uczestnika obozu.
 5. Organizuje i prowadzi zajęcia w swojej grupie.
 6. Posiada kwalifikacje  z dziedziny prowadzonych zajęć.
 7. Wychowawca prowadzi dziennik zajęć swojej grupy.

 

DO OBOWIĄZKÓW WYCHOWAWCY NALEŻY:

 

 1. Z znajomość i systematyczne przestrzeganie zasad i przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy.
 2. Kontrola miejsc zajęć uczestników ( terenu, budynku, pomieszczeń) oraz dróg do nich prowadzących w szczególności sprawdzenia, czy ich aktualny stan odpowiada wymogom                            i przepisom z zakresu bezpieczeństwa i higieny.
 3. Kontrola wyposażenia i stanu urządzeń technicznych, instalacji , sprzętu.                                     
 4. Kontrola zaopatrzenia uczestników w odpowiednią odzież i sprzęt zapewniający bezpieczeństwo                w czasie wycieczek, rajdów, kąpieli.
 5. Usunięcie wszelkich dostrzeżonych braków i usterek, jeżeli usuniecie ich we własnym zakresie jest możliwe. Niezwłoczne zgłoszenie kierownictwu placówki wszelkich spostrzeżonych braków i błędów zagrażających zdrowiu i życiu uczestników.
 6. Natychmiastowe przerwanie zajęć, gdy stan terenu, budynku, pomieszczenia, sprzętu, instalacji, materiału zagraża uczestnikom, pracownikom lub innym osobom.
 7. Planowe i okolicznościowe, teoretyczne i praktyczne zapoznawanie uczestników z warunkami                   i wymogami bezpieczeństwa i higieny, pouczenie o istniejących i mogących zaistnieć niebezpieczeństwach.
 8. Włączenie  uczestników do działalności na rzecz poprawy stanu bezpieczeństwa i higieny                         w placówce i środowisku.
 9. Kontrola przestrzegania przez uczestników obowiązujących regulaminów zajęć, zachowania oraz nadzór i czujność podczas podróży, poruszania się po drogach;  zajęć, ćwiczeń, wycieczek, kąpieli            i plażowania w celu wyeliminowania w porę przejawów działania nieostrożnego lub niezgodnego             z wymogami bezpieczeństwa i higieny.
 10. Natychmiastowe udzielenie lub zapewnienie uczestnikowi pierwszej pomocy i dalszej opieki w razie nieszczęśliwego wypadku, powiadomienie o wypadku kierownika placówki lub osoby zastępującej kierownika, przeciwdziałanie ujemnym skutkom wypadku i podjęcie innych niezbędnych środków.

 

Przyjąłem/przyjęłam do wiadomości i stosowania.

„ Wychowanie jest sprawą serca”

św. Jan Bosko ( 1815-1888)

  REGULAMIN OBOZU WYCHOWAWCZO-SPORTOWEGO

SL SALOS  SZCZECIN    Wałcz  05.08. - 25.08. 2018 r.

Regulamin niniejszy reguluje obowiązki obozu wychowawczo-sportowego SL SALOS               

 1. w SZCZECINIE, a także konsekwencjami wynikające z niezachowaniem tych obowiązków.
 2. Organizatorem obozu wychowawczo – sportowego jest Stowarzyszenie Lokalne Salezjańskiej Organizacji Sportowej „ SL SALOS” z siedzibą w Szczecinie ,

ul. Witkiewicza 64; KRS 0000005083; NIP: 852 22 15 502; Regon: 811173307;

 1. Uczestnikami obozu wychowawczo-sportowego są członkowie Uczestnicy SL SALOS                 w Szczecinie.
 2. Obóz wychowawczo-sportowy rozpoczyna się i kończy w dniu, o którym należy powiadomić  rodziców lub opiekuna prawnego. 
 3. W trakcie trwania obozu wychowawczo-sportowego Uczestnik zobowiązany jest do stosowania się do zarządzeń i poleceń Organizatora, osób wyznaczonych jako: Kierownik obozu, wychowawców, trenerów oraz osób wskazanych jako kadra obozu.
 4. Nieodpowiednie zachowanie Uczestnika w trakcie obozu, w szczególności niestosowanie się do poleceń osób wymienionych  w pkt.5. stosowanie  alkoholu, środków odurzających, bądź inne zachowania nieobyczajne, a także zachowanie stwarzające zagrożenia zdrowia              i bezpieczeństwa uczestnika bądź innych uczestników stanowią podstawę do zastosowania następujących środków dyscyplinujących:

a. powiadomienie rodziców lub opiekunów prawnych Uczestnika o jego zachowaniu;

b. wydalenie Uczestnika  z obozu po powiadomieniu rodziców lub opiekunów prawnych               

  o jego zachowaniu;Rodzic lub Opiekun prawny odbiera osobiście Uczestnika.

c. Kierownik obozu może zdecydować o zastosowaniu wszystkich środków dyscyplinujących łącznie; 

 1. Uczestnik ponosi odpowiedzialność za szkody wyrządzone materialne oraz  osobom trzecim w czasie przebywania na obozie.
 2. Uczestnikom obozu zostanie przedstawiony Regulamin: bezpiecznego zachowania się podczas podróży; poruszania się po drogach; przeciwpożarowy; kąpieli i plażowania; ramowy Program dnia i zajęć sportowych podczas obozu  w celu zapoznania się z nim.
 3. Uczestnik obozu nie może bez zgody wychowawców/ trenerów oddalać się z miejsca zakwaterowania lub z miejsca prowadzonych zajęć sportowych.
 4. Uczestnikowi przysługuje zwrot  wpłaconej na rzecz Organizatora kwoty za obóz                      w przypadku rezygnacji bądź jej części w przypadku niepełnego udziału w obozie                       z uwzględnieniem umowy z właścicielem obiektu.
 5. Organizator zapewnia Ubezpieczenie NNW dla Uczestnika Obozu.
 6. Organizator zapewnia Uczestnikom obozu zakwaterowanie, całodzienne wyżywienie ( śniadanie, obiad, podwieczorek, kolacja/ woda) w terminie trwania obozu.
 7. Organizator zapewnia Uczestnikom obozu pełnego szkolenia sportowego wg programu zawartego w dzienniczku zajęć/ dzienniczku trenera.                                                       

 

Niniejszy regulamin został przedstawiony uczestnikom podczas Obozu wychowawczo-sportowego

SL SALOS  Szczecin w Wałczu, który odbywa się w dniach od 05.08.- 25.08. 2018r. 

                        REGULAMIN

PORUSZANIA SIĘ PO DROGACH

  podczas Obozu wychowawczo-sportowego

 SL SALOS w Szczecinie

1.

W czasie wycieczki po drogach publicznych jej uczestnicy podporządkowują się poleceniom wychowawcy – wyznaczonego przez kierownika.

2.

Uczestnicy idą zwartą grupą w szyku podanym przez wychowawcę, maksymalnie czwórkami, na przedzie grupy zawsze idzie prowadzący wycieczkę, następnie najmłodsi uczestnicy, którzy nadają tempo marszu pozostałym,

 

kolumnę zamykają najstarsi uczestnicy wycieczki i jeden z opiekunów.

3.

Kolumna porusza się prawą stroną jezdni lub szosy jak najbliżej jej krawędzi, zajmując nie więcej niż połowę szerokości drogi.

4.

Maszerując małymi grupkami lub pojedynczo, w przypadku, gdy nie ma chodnika lub specjalnego miejsca przeznaczonego dla pieszych, idziemy lewą stroną drogi jeden za drugim lub przy małym ruchu parami.                    W czasie marszu należy zwracać uwagę na pojazdy poruszające się po drodze lub szosie.

5.

Piesi w wieku do 10 lat mogą iść w kolumnie tylko dwójkami pod nadzorem, co najmniej jednej osoby pełnoletniej.

6.

Nie wolno zatrzymywać się w miejscach, gdzie utrudniona jest widoczność, np. na zakrętach, za i przed wzniesieniem, które zasłaniają widoczność maszerującym i kierowcom.

7.

Jeżeli przemarsz kolumny odbywa się przy niedostatecznej widoczności (noc, silny deszcz), pierwszy i ostatni        z maszerujących z lewej strony (od osi jezdni) są zobowiązani nieść zapalone latarki:

- pierwszy - ze światłem białym, skierowanym do przodu,

- ostatni - ze światłem czerwonym, skierowanym do tyłu.

8.

W miastach należy poruszać się zwartą grupą po chodnikach lub innych szlakach przeznaczonych dla pieszych. Jezdnię przekraczamy jedynie w miejscach wyznaczonych lub

przewidzianych przepisami.

 

 Zabrania się:

- odłączać się od grupy bez zezwolenia wychowawcy,

- maszerować po jezdni kolumnie pieszych w czasie mgły,

- maszerować kolumnie pieszych do lat 10 w warunkach niedostatecznej widoczności,

 • prowadzić po jezdni kolumny pieszych przez osobę w wieku poniżej 18 lat.

 

Niniejszy regulamin został przedstawiony uczestnikom podczas Obozu wychowawczo-sportowego

SL SALOS  Szczecin w Wałczu, który odbywa się w dniach od 05.08.- 25.08. 2018r.

REGULAMIN

bezpiecznego zachowania się podczas podróży

   Obozu wychowawczo-sportowego

 SL SALOS w Szczecinie

 

 

          Zachowanie człowieka w miejscach publicznych daje świadectwo o jego kulturze, może mieć

również wpływ na bezpieczeństwo innych osób. Dlatego każdy uczestnik obozu wychowawczo-sportowego SL SALOS w Szczecinie jest zobowiązany do bezwzględnego przestrzegania zasad poniższego regulaminu podróży!

 

Każdy uczestnik:

 1. zobowiązany jest dostarczyć ważną legitymację szkolną i  w całości wypełnioną Kartę uczestnictwa;
 2. zobowiązany jest realizować wszystkie polecenia kierownika i wychowawcy/ trenera ( opiekunów );
 3. bez wiedzy opiekunów nie może oddalać się od grupy pod żadnym pozorem, nawet w celu załatwienia osobistych fizjologicznych potrzeb;
 4. ściśle przestrzegać zasad bezpieczeństwa w ruchu drogowym ( przechodzenie przez jezdnię, poruszania się pieszo po drogach, zachowania szczególnej uwagi na parkingach);
 5. Na stacji kolejowej nie wolno stać na peronie poza białą linią wyznaczającą strefę bezpieczeństwa od torów; 
 6. W czasie podróży pociągiem:

a. nie wolno wychylać się przez okno, wystawiać rąk;

b. nie wolno bez potrzeby opuszczać przedziału;

c. udając się do toalety należy powiadomić opiekuna;

d. nie wolno stać obok drzwi oraz opierać się o nie;

e. nie wolno samodzielnie otwierać drzwi nawet podczas postoju;

f..w przedziale należy zachowywać się kulturalnie;

g. nie wolno niczego wyrzucać przez okno;

h. pod żadnym pozorem nie wolno bez opieki wychowawcy przechodzić z jednego wagonu                  

    do drugiego;

i. po ogłoszeniu ciszy nocnej nie wolno przeszkadzać innym, nie można przebywać na korytarzu           

   ani w innym przedziale, wagonie;

 1. W czasie jazdy autobusem/ busem:

a. nie wolno podbiegać do autobusu/ busu, należy czekać w zwartym szyku na opiekuna i pod jego

    kontrola wejść do pojazdu;

b. po wejściu natychmiast usiąść na wyznaczonym miejscu;

c. w czasie jazdy autobusem/ busem zachowywać się kulturalne, nie robić hałasu, nie wstawać;

d. nie wolno otwierać okien bez zgody opiekuna;

e. nie wolno śmiecić, rzucać czymkolwiek, jeść  i pić bez zgody opiekunów;

 

Niniejszy regulamin został przedstawiony uczestnikom podczas Obozu wychowawczo-sportowego

SL SALOS  Szczecin w Wałczu, który odbywa się w dniach od 05.08.- 25.08. 2018r.

REGULAMIN

PRZECIWPOŻAROWY

   Obozu wychowawczo-sportowego

 SL SALOS w Szczecinie

Każda osoba przebywająca na terenie Ośrodka/ Obiektu podczas   Obozu wychowawczo

 

 1. sportowego SL SALOS w Szczecinie jest obowiązana do przestrzegania niniejszego regulaminu.
 2. Osoba, która zauważy pożar lub sytuację zagrażającą pożarem ma obowiązek powiadomić  o tym fakcie kierownictwo ośrodka ( kierownictwo, wychowawców/ trenerów/ opiekunów obozu lub najbliższa dorosłą osobę) i / lub najbliższą straż pożarną telefon 998 lub policję telefon 997; numer telefonu 112
 3.  Zabrania się:

- samowolnego rozniecania ognisk na terenie Ośrodka;

- zapalania w pokojach i domkach świec, zapałek, włączania grzałek elektrycznych,

   kuchenek elektrycznych i gazowych, palenia papierosów;

- używania sprzętu przeciwpożarowego do celów nie związanych  ze szkoleniem lub akcją

   ratowniczą;

 1. W przypadku powstania pożaru należy:

- zachować spokój i przeciwdziałać panice;

- zawiadomić Straż Pożarną  telefon:

- wykonywać wszystkie polecenia osoby prowadzącej akcję ratowniczą;

- jeśli zachodzi taka konieczność przystąpić do gaszenia pożaru za pomocą posiadanego

  sprzętu;

 1. Po przybyciu straży pożarnej na miejsce,  należy podporządkować się poleceniom kierującego akcję gaśniczą i ściśle z  nim współpracować, o ile ta pomoc będzie konieczna.

 

Niniejszy regulamin został przedstawiony uczestnikom podczas Obozu wychowawczo-sportowego

SL SALOS  Szczecin w Wałczu, który odbywa się w dniach od 05.08.- 25.08. 2018r.

 

 

 

REGULAMIN

KĄPIELI i PLAŻOWANIA

   Obozu wychowawczo-sportowego   SL SALOS w Szczecinie

 

 1. Na kąpielisko można przychodzić i odchodzić tylko w zwartych grupach pod opieką

wychowawców. Przed wyjściem i po powrocie oraz przed wejściem do wody i po wyjściu z wody wszyscy muszą być dokładnie policzeni.

 1. Samodzielne wyjście ( bez wychowawców ) nad wodę są bezwzględnie zakazane.

Wszyscy uczestnicy Obozu wychowawczo-sportowego SL SALOS w Szczecinie zajmują nad wodą oznaczone

 1. miejsce, z którego  nie można odejść bez zgody wychowawcy.
 2. Nie wolno – bez wyraźnej zgody wychowawcy / zbliżać się do wody, nawet w celu umycia rąk lub nóg,              czy lepienia zamków z piasku i innej zabawy;
 3. Kąpiel jest dozwolona tylko na kąpielisku, które jest strzeżone przez ratownika  i tylko w oznaczonej strefie, poza tą strefą kąpiel jest zakazana. 
 4. Jeśli woda jest zimniejsza niż 18° C , kąpiel jest zabroniona. W czasie kąpieli temperatura powietrza powinna być wyższa niż temperatura wody  co najmniej o 4- 5° C.
 5. Osoby korzystające z kąpieliska zobowiązane są do bezwzględnego przestrzegania poleceń ratownika              oraz opiekunów.
 6. Na terenie każdego kąpieliska obowiązują następujące oznaczenia flagowe:

- flaga BIAŁA- kąpiel DOZWOLONA;

- flaga CZERWONA – kąpiel ZABRONIONA;

- brak flagi – kąpielisko niestrzeżone;

- długotrwały gwizdek – opuścić natychmiast kąpielisko , akcja ratownicza;

- sygnał przerywany gwizdkiem – przerwać pływanie i wszelkie zabawy;

 1. Korzystającym z kąpieliska zabrania się:

- wchodzenia do wody, gdy wywieszona jest czerwona flaga;

- wchodzenia do wody bez zgody ratownika i obecności wychowawcy;

- przekraczać granicy strefy dla nie umiejących pływać oznaczonych bojami;

- popychania i wrzucania do wody innych osób;

- wygłupów  w wodzie, które mogą zagrażać innym ( wciąganie pod wodę, itp. );

- skakanie do wody;

- używania w czasie kąpieli mydła, szamponów i innych środków higieny osobistej;

- wrzucania śmieci do wody i zaśmiecania terenu wokół kąpieliska;

- niszczenia urządzeń i sprzętu znajdujących się na kąpielisku.

 1. Nie można wchodzić do wody, jeśli ktoś jest zgrzany lub zmęczony, trzeba przedtem odpocząć.                          Nie można kąpać się na czczo lub wcześniej niż godzinę po posiłku.
 2. Kąpiel lub nauka pływania przeprowadzana jest tylko pod nadzorem ratownika.
 3. Przy każdej kąpieli jest obecny wychowawca kąpiącej się grupy.

 

Uwaga !!! Uczestnicy  Obozu wychowawczo-sportowego SL SALOS w Szczecinie łamiący powyższe zasady bezpieczeństwa podczas kąpieli i plażowania muszą liczyć się z surowym sankcjami.

 

Niniejszy regulamin został przedstawiony uczestnikom podczas Obozu wychowawczo-sportowego

SL SALOS  Szczecin w Wałczu, który odbywa się w dniach od 05.08.- 25.08. 2018r.