1. Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady przetwarzania danych osobowych pozyskanych za Strony Internetowej www.salos.szczecin.pl (zwanego dalej: „stroną internetową”).
 2. Właścicielem strony internetowej i jednocześnie administratorem danych jest Stowarzyszenie Lokalne Salezjańskiej Organizacji Sportowej ul. Ignacego Witkiewicza 64, 71-125 Szczecin, zarejestrowanym w Rejestrze Stowarzyszeń, Innych Organizacji Społecznych i Zawodowych, Fundacji oraz Samodzielnych Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej prowadzonym przez Sąd Rejonowy Szczecin-Centrum w Szczecinie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000005083, NIP: 852-22-15-502, REGON: 811173307; reprezentowanym przez Tadeusza Balickiego – Prezesa Zarządu, zwany dalej SL SALOS.
 3. Dane osobowe zbierane przez SL SALOS za pośrednictwem Strony Internetowej są przetwarzane zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwane również RODO.
 4. SL SALOS dokłada szczególnej staranności do poszanowania prywatności Użytkowników odwiedzających Strona Internetowa.

§1 Rodzaj przetwarzanych danych, cele oraz podstawa prawna

 1. SL SALOS zbiera informacje dotyczące osób fizycznych dokonujących czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z ich działalnością, osób fizycznych prowadzących we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową oraz osób fizycznych reprezentujących osoby prawne lub jednostki organizacyjne niebędące osobami prawnymi, którym ustawa przyznaje zdolność prawną, prowadzące we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową, zwanych dalej łącznie Użytkownikiem.
 2. Dane osobowe Użytkownika są zbierane w przypadku:
 3. rejestracji konta na stronie internetowej, w celu utworzenia indywidualnego konta i zarządzania tym kontem. Podstawa prawna: niezbędność do wykonania umowy o świadczenie usługi Konta (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
 4. składania zamówienia na stronie internetowej, w celu wykonania umowy sprzedaży. Podstawa prawna: niezbędność do wykonania umowy sprzedaży (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
 5. korzystania z usługi formularza kontaktowego na stronie internetowej w celu wykonania umowy świadczonej drogą elektroniczną. Podstawa prawna: niezbędność do wykonania umowy o świadczenie usługi formularza kontaktowego (art. 6 ust. 1 lit. b RODO).
 6. W przypadku rejestracji konta na stronie internetowej, użytkownik podaje:
  • adres e-mail;
  • dane adresowe: kod pocztowy i miejscowość oraz ulica wraz z numerem domu/mieszkania;
  • imię i nazwisko;
 7. Podczas rejestracji konta na stronie internetowej Użytkownik samodzielnie ustala indywidualne hasło dostępu do swojego konta. Użytkownik może zmienić hasło, w późniejszym czasie, na zasadach opisanych w §5.
 8. W przypadku składania zamówienia na stronie internetowej, Użytkownik podaje następujące dane:
  • adres e-mail;
  • dane adresowe: kod pocztowy i miejscowość oraz ulica wraz z numerem domu/mieszkania;
  •  imię i nazwisko;
  • numer telefonu
 9. W przypadku Przedsiębiorców, powyższy zakres danych jest dodatkowo poszerzony o:
  • firmę Przedsiębiorcy;
  • numer NIP.
 10. W przypadku skorzystania z usługi formularza kontaktowego, Użytkownik podaje następujące dane:
  • adres e-mail;
  • imię i nazwisko.
 11. Podczas korzystania ze Strony Internetowej mogą być pobierane dodatkowe informacje, w szczególności: adres IP przypisany do komputera Użytkownika lub zewnętrzny adres IP dostawcy Internetu, nazwa domeny, rodzaj przeglądarki, czas dostępu, typ systemu operacyjnego.
 12. Od Użytkowników mogą być także gromadzone dane nawigacyjne, w tym informacje o linkach i odnośnikach, w które zdecydują się kliknąć lub innych czynnościach, podejmowanych na naszej Stronie Internetowej. Podstawa prawna – prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), polegający na ułatwieniu korzystania z usług świadczonych drogą elektroniczną oraz na poprawie funkcjonalności tych usług.
 13. W celu ustalania, dochodzenia i egzekucji roszczeń mogą być przetwarzane niektóre dane osobowe podane przez Użytkownika w ramach korzystania z funkcjonalności na stronie internetowej takie jak: imię, nazwisko, dane dotyczące korzystania z usług, jeżeli roszczenia wynikają ze sposobu, w jaki Użytkownik korzysta z usług, inne dane niezbędne do udowodnienia istnienia roszczenia, w tym rozmiarów poniesionej szkody. Podstawa prawna – prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), polegający na ustaleniu, dochodzeniu i egzekucji roszczeń oraz na obronie przed roszczeniami w postępowaniu przed sądami i innymi organami państwowymi.
 14. Przekazanie danych osobowych do SL SALOS jest dobrowolne, w związku z zawieranymi umowami sprzedaży, czy też świadczenia usług za pośrednictwem Strony Internetowej, z tym jednak zastrzeżeniem, że niepodanie określonych w formularzach danych w procesie Rejestracji uniemożliwia Rejestrację i założenie Konta Użytkownika, zaś w przypadku składania zamówienia bez Rejestracji Konta Użytkownika uniemożliwi złożenie i realizację zamówienia Użytkownika.

§2 Przechowywanie danych

 1. Dane osobowe Użytkowników przechowywane są:
  • W przypadku, gdy podstawą przetwarzania danych osobowych jest zgoda wówczas dane osobowe Użytkownika przetwarzane są przez SL SALOS tak długo, aż zgoda nie zostanie odwołana, a po odwołaniu zgody przez okres czasu odpowiadający okresowi przedawnienia roszczeń jakie może podnosić SL SALOS i jakie mogą być podnoszone wobec niego. Jeżeli przepis szczególny nie stanowi inaczej, termin przedawnienia wynosi lat sześć, a dla roszczeń o świadczenia okresowe oraz roszczeń związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej – trzy lata.
  • W przypadku, gdy podstawą przetwarzania danych jest wykonanie umowy, wówczas dane osobowe Użytkownika przetwarzane są przez SL SALOS tak długo, jak jest to niezbędne do wykonania umowy, a po tym czasie przez okres odpowiadający okresowi przedawnienia roszczeń. Jeżeli przepis szczególny nie stanowi inaczej, termin przedawnienia wynosi lat sześć, a dla roszczeń o świadczenia okresowe oraz roszczeń związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej – trzy lata.
 2. W przypadku dokonania zakupu na stronie internetowej, dane osobowe mogą być przekazywane, w zależności od wyboru Użytkownika, następującym podmiotom w celu dostarczenia zamówionych towarów:
  • firmie kurierskiej;
  • Poczcie Polskiej
 3. W przypadku, gdy Użytkownik wybierze płatność poprzez system PayU, jego dane osobowe są przekazywane w zakresie niezbędnym dla realizacji płatności spółce PayU S.A. z siedzibą w Poznaniu (60-166), przy ul. Grunwaldzkiej 182, wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000274399.
 4. Dane nawigacyjne mogą być wykorzystywane w celu zapewnienia Użytkownikom lepszej obsługi, analizy danych statystycznych i dostosowania Strony Internetowej do preferencji Użytkowników, a także administrowania Strony Internetowej.
 5. W przypadku skierowania żądania SL SALOS udostępnia dane osobowe uprawnionym organom państwowym, w szczególności jednostkom organizacyjnym Prokuratury, Policji, Prezesowi Urzędu Ochrony Danych Osobowych, Prezesowi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów lub Prezesowi Urzędu Komunikacji Elektronicznej.

§3 Mechanizm cookies, adres IP

 1. Strona Internetowa używa niewielkich plików, zwanych cookies. Zapisywane są one przez SL SALOS na urządzeniu końcowym osoby odwiedzającej Strona Internetowa, jeżeli przeglądarka internetowa na to pozwala. Plik cookie zwykle zawiera nazwę domeny, z której pochodzi, swój „czas wygaśnięcia” oraz indywidualną, losowo wybraną liczbę identyfikującą ten plik. Informacje zbierane za pomocą plików tego typu pomagają dostosowywać oferowane przez SL SALOS produkty do indywidualnych preferencji i rzeczywistych potrzeb osób odwiedzających Strona Internetowa. Dają też możliwość opracowywania ogólnych statystyk odwiedzin prezentowanych produktów na stronie internetowej.
 2. SL SALOS wykorzystuje dwa typy plików cookies:
  • Cookies sesyjne: po zakończeniu sesji danej przeglądarki lub wyłączeniu komputera zapisane informacje są usuwane z pamięci urządzenia. Mechanizm cookies sesyjnych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z komputerów Użytkowników.
  • Cookies trwałe: są przechowywane w pamięci urządzenia końcowego Użytkownika i pozostają tam do momentu ich skasowania lub wygaśnięcia. Mechanizm cookies trwałych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z komputera Użytkowników.
 3. SL SALOS  wykorzystuje cookies własne w celu:
  • uwierzytelniania Użytkownika na stronie internetowej i zapewnienia sesji Użytkownika na stronie internetowej (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie musi na każdej podstronie Strony Internetowej ponownie wpisywać loginu i hasła;
  • analiz i badań oraz audytu oglądalności, a w szczególności do tworzenia anonimowych statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Klienci korzystają ze Strony Internetowej, co umożliwia ulepszanie jej struktury i zawartości.
 4. SL SALOS  wykorzystuje cookies zewnętrzne w celu:
  • popularyzacji Strony Internetowej za pomocą serwisu społecznościowego facebook.com (administrator cookies zewnętrznego: Facebook Inc z siedzibą w USA lub Facebook Ireland z siedzibą w Irlandii);
  • popularyzacji Strony Internetowej za pomocą serwisu społecznościowego instagram.com (administrator cookies zewnętrznego: Instagram, Inc z siedzibą w USA);
  • popularyzacji Strony Internetowej za pomocą serwisu społecznościowego plus.google.com (administrator cookies zewnętrznego: Google Inc z siedzibą w USA);
  • zbierania ogólnych i anonimowych danych statycznych za pośrednictwem narzędzi analitycznych Google Analytics (administrator cookies zewnętrznego: Google Inc z siedzibą w USA);
 5. Mechanizm cookies jest bezpieczny dla komputerów Użytkowników Strony Internetowej. W szczególności tą drogą nie jest możliwe przedostanie się do komputerów Użytkowników wirusów lub innego niechcianego oprogramowania lub oprogramowania złośliwego. Niemniej w swoich przeglądarkach Klienci mają możliwość ograniczenia lub wyłączenia dostępu plików cookies do komputerów. W przypadku skorzystania z tej opcji korzystanie ze Strony Internetowej będzie możliwe, poza funkcjami, które ze swojej natury wymagają plików cookies.
 6. Poniżej przedstawiamy jak można zmienić ustawienia popularnych przeglądarek internetowych w zakresie stosowania plików cookies:
  • przeglądarka Internet Explorer;
  • przeglądarka Microsoft EDGE;
  • przeglądarka Mozilla Firefox;
  • przeglądarka Chrome;
  • przeglądarka Safari;
  • przeglądarka Opera.
 7. Strona Internetowa zawiera linki i odnośniki do innych stron internetowych. SL SALOS  nie ponosi odpowiedzialności za zasady ochrony prywatności na nich obowiązujące.

§4 Prawa osób, których dane dotyczą

 1. Prawo do cofnięcia zgody – podstawa prawna: art. 7 ust. 3 RODO.
  • Użytkownik ma prawo do cofnięcia każdej zgody, jakiej udzielił SL SALOS
  • Cofnięcie zgody ma skutek od momentu wycofania zgody.
  • Cofnięcie zgody nie wpływa na przetwarzanie dokonywane przez SL SALOS  zgodnie z prawem przed jej cofnięciem.
  • Cofnięcie zgody nie pociąga za sobą dla Użytkownika żadnych negatywnych konsekwencji, może jednak uniemożliwić dalsze korzystanie z usług lub funkcjonalności, które zgodnie z prawem SL SALOS może świadczyć jedynie za zgodą.
 2. Prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych – podstawa prawna: art. 21 RODO.
  • Użytkownik ma prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw – z przyczyn związanych z jego szczególną sytuacją – wobec przetwarzania jego danych osobowych, w tym profilowania, jeżeli SL SALOS przetwarza jego dane w oparciu o prawnie uzasadniony interes, np. marketing produktów i usług SL SALOS, prowadzenie statystyki korzystania z poszczególnych funkcjonalności Strony Internetowej oraz ułatwienie korzystania ze Strony Internetowej, a także badanie satysfakcji.
  • Rezygnacja w formie wiadomości e-mail z otrzymywania komunikatów marketingowych dotyczących produktów lub usług, będzie oznaczać sprzeciw Użytkownika na przetwarzanie jego danych osobowych, w tym profilowania w tych celach.
  • Jeżeli sprzeciw Użytkownika okaże się zasadny i SL SALOS nie będzie miał innej podstawy prawnej do przetwarzania danych osobowych, dane osobowe Użytkownika zostaną usunięte, wobec przetwarzania których, Użytkownik wniósł sprzeciw
 3. Prawo do usunięcia danych („prawo do bycia zapomnianym”) – podstawa prawna: art. 17 RODO.
  • Użytkownik ma prawo do żądania usunięcia wszystkich lub niektórych danych osobowych.
  • Użytkownik ma prawo żądania usunięcia danych osobowych, jeżeli:
 4. dane osobowe nie są już niezbędne do celów, w których zostały zebrane lub w których były przetwarzane;
 5. wycofał określoną zgodę, w zakresie w jakim dane osobowe były przetwarzane w oparciu o jego zgodę;
 6. wniósł sprzeciw wobec wykorzystywania jego danych w celach marketingowych;
 7. dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z prawem;
 8. dane osobowe muszą zostać usunięte w celu wywiązania się z obowiązku prawnego przewidzianego w prawie Unii lub prawie Państwa członkowskiego, któremu SL SALOS podlega;
 9. dane osobowe zostały zebrane w związku z oferowaniem usług społeczeństwa informacyjnego
  1. Pomimo żądania usunięcia danych osobowych, w związku z wniesieniem sprzeciwu lub wycofaniem zgody, SL SALOS może zachować pewne dane osobowe w zakresie, w jakim przetwarzanie jest niezbędne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń, jak również do wywiązania się z prawnego obowiązku wymagającego przetwarzania na mocy prawa Unii lub prawa państwa członkowskiego, któremu podlega SL SALOS. Dotyczy to w szczególności danych osobowych obejmujących: imię, nazwisko, adres e-mail, które to dane zachowywane są dla celów rozpatrywania skarg oraz roszczeń związanych z korzystaniem z usług SL SALOS, czy też dodatkowo adresu zamieszkania/adresu korespondencyjnego, numeru zamówienia, które to dane zachowywane są dla celów rozpatrywania skarg oraz roszczeń związanych z zawartymi umowami sprzedaży lub świadczeniem usług.
 10. Prawo do ograniczenia przetwarzania danych – podstawa prawna: art. 18 RODO.
  1. Użytkownik ma prawo do żądania ograniczenia przetwarzania jego danych osobowych. Zgłoszenie żądania, do czasu jego rozpatrzenia uniemożliwia korzystanie z określonych funkcjonalności lub usług, z których korzystanie będzie się wiązało z przetwarzaniem danych objętych żądaniem. SL SALOS nie będzie też wysyłał żadnych komunikatów, w tym marketingowych.
  1. Użytkownik ma prawo do żądania ograniczenia wykorzystania danych osobowych w następujących przypadkach:
  2. gdy kwestionuje prawidłowość swoich danych osobowych – wówczas SL SALOS ogranicza ich wykorzystanie na czas potrzebny do sprawdzenia prawidłowości danych, nie dłużej jednak niż na 7 dni;
   • gdy przetwarzanie danych jest niezgodne z prawem, a zamiast usunięcia danych Użytkownik zażąda ograniczenia ich wykorzystania;
   • gdy dane osobowe przestały być niezbędne do celów, w których zostały zebrane lub wykorzystywane ale są one potrzebne Użytkownikowi w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń;
   • gdy wniósł sprzeciw wobec wykorzystania jego danych – wówczas ograniczenie następuje na czas potrzebny do rozważenia, czy – ze względu na szczególną sytuację – ochrona interesów, praw i wolności Użytkownika przeważa nad interesami, które realizuje Administrator, przetwarzając dane osobowe Użytkownika.
 11. Prawo dostępu do danych – podstawa prawna: art. 15 RODO.
  1. Użytkownik ma prawo uzyskać od Administratora potwierdzenie, czy przetwarza dane osobowe, a jeżeli ma to miejsce, Użytkownik ma prawo:
  2. uzyskać dostęp do swoich danych osobowych;
  3. uzyskać informacje o celach przetwarzania, kategoriach przetwarzanych danych osobowych, o odbiorcach lub kategoriach odbiorców tych danych, planowanym okresie przechowywania danych Użytkownika albo o kryteriach ustalania tego okresu (gdy określenie planowanego okresu przetwarzania danych nie jest możliwe), o prawach przysługujących Użytkownikowi na mocy RODO oraz o prawie wniesienia skargi do organu nadzorczego, o źródle tych danych, o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym o profilowaniu oraz o zabezpieczeniach stosowanych w związku z przekazaniem tych danych poza Unię Europejską;
  4. uzyskać kopię swoich danych osobowych.
 12. Prawo do sprostowania danych – podstawa prawna: art. 16 RODO.
  1. Użytkownik ma prawo do żądania od Administratora niezwłocznego sprostowania dotyczących jego danych osobowych, które są nieprawidłowe. Z uwzględnieniem celów przetwarzania, Użytkownik, którego dane dotyczą ma prawo żądania uzupełnienia niekompletnych danych osobowych, w tym przez przedstawienie dodatkowego oświadczenia, kierując prośbę na adres poczty elektronicznej zgodnie z

§5 Polityki prywatności.

 1. Prawo do przenoszenia danych – podstawa prawna: art. 20 RODO.
  a) Użytkownik ma prawo otrzymać swoje dane osobowe, które dostarczył Administratorowi, a następnie przesłać je do innego, wybranego przez siebie, administratora danych osobowych. Użytkownik ma również prawo żądać, by dane osobowe zostały przesłane przez Administratora bezpośrednio takiemu administratorowi, o ile jest to technicznie możliwe. W takim przypadku Administrator prześle dane osobowe Użytkownika w postaci pliku w formacie csv, który jest formatem powszechnie używanym, nadającym się do odczytu maszynowego i pozwalającym na przesłanie otrzymanych danych do innego administratora danych osobowych.
 2. W sytuacji wystąpienia przez Użytkownika z uprawnieniem wynikającym z powyższych praw, SL SALOS spełnia żądanie albo odmawia jego spełnienia niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu miesiąca po jego otrzymaniu. Jeżeli jednak – z uwagi na skomplikowany charakter żądania lub liczbę żądań – SL SALOS nie będzie mógł spełnić żądania w ciągu miesiąca, spełni je w ciągu kolejnych dwóch miesięcy informując Użytkownika uprzednio w terminie miesiąca od otrzymania żądania – o zamierzonym przedłużeniu terminu oraz jego przyczynach.
 3. Użytkownik może zgłaszać do Administratora skargi, zapytania i wnioski dotyczące przetwarzana jego danych osobowych oraz realizacji przysługujących mu uprawnień.
 4. Użytkownik ma prawo żądać od SL SALOS przekazania kopii standardowych klauzul umownych kierując zapytanie w sposób wskazany w §6 Polityki Prywatności.
 5. Użytkownikowi przysługuje prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w zakresie naruszenia jego praw do ochrony danych osobowych lub innych praw przyznanych na mocy RODO.

§6 Zarządzanie bezpieczeństwem – hasło

 1. SL SALOS zapewnia Użytkownikom bezpieczne i szyfrowane połączenie podczas przesyłania danych osobowych oraz podczas logowania się do Konta Użytkownika w Serwisie. SL SALOS stosuje certyfikat SSL wystawiony przez jedną z czołowych światowych firm w zakresie bezpieczeństwa i szyfrowania przesyłanych danych przez sieć Internet.
 2. W przypadku, gdy Użytkownik posiadający konto na stronie internetowej utracił w jakikolwiek sposób hasło dostępu, strona internetowa umożliwia wygenerowanie nowego hasła. SL SALOS nie wysyła przypomnienia hasła. Hasło jest przechowywane w formie zaszyfrowanej, w sposób uniemożliwiający jego odczytanie. Celem wygenerowania nowego hasła należy podać adres e-mail w formularzu dostępnym pod linkiem „Nie pamiętasz hasła”, podanym przy formularzu logowania do konta na stronie internetowej. Użytkownik na adres poczty elektronicznej podany podczas rejestracji lub zapisany w ostatniej zmianie profilu konta otrzyma wiadomość elektroniczną zawierającą przekierowanie do dedykowanego formularza udostępnionego na Stronie Internetowej, gdzie Użytkownik będzie miał możliwość ustalenia nowego hasła.
 3. SL SALOS nigdy nie wysyła żadnej korespondencji, w tym korespondencji elektronicznej z prośbą o podanie danych do logowania, a w szczególności hasła dostępowego do konta Użytkownika.

§6 Zmiany Polityki Prywatności

 1. Polityka Prywatności może ulec zmianie, o czym SL SALOS poinformuje Użytkowników z wyprzedzeniem 7 dni.
 2. Pytania związane z Polityką Prywatności prosimy kierować na adres: zarzad@salos.szczecin.pl
 3. Data ostatniej modyfikacji: 19.07.2020 r.