Regulamin OIMSF w Szczecinie : Rozgrywki przeprowadzone będą zgodnie z Regulaminem OIMSF w Szczecinie znajdującym się na stronie: OIMSF.SALOS.SZCZECIN.pl System gry: w każdej kategorii wiekowej „ każdy z każdym” gry w sobotę; Finały w niedzielę w każdej kategorii wiekowej wg kolejność w grupie eliminacyjnej z soboty tj.. I-II; III-IV; V-VI UWAGA!!! Za zgodą Zarządu SALOS RP : Dwie kategorie wiekowa kat. A ( 2007/2008) i kat. B ( 2009/2010 ) grają „ Pod Balonem „ – obiekt „ Pogoń „ Szczecin , nawierzchnia trawa sztuczna, bramki o rozmiarach 5×2, obuwie o płaskim podłożu lub buty tzw. „Turfy” Wszyscy uczestnicy Igrzysk będą ubezpieczeni od następstw nieszczęśliwych wypadków przez organizatorów Stowarzyszenie Lokalne Salezjańskiej Organizacji Sportowej „SL SALOS” w Szczecinie). Ubezpieczenie nie dotyczy podróży „na” i „z” Igrzysk. ks. Tadeusz Balicki – Prezes Zarządu SL SALOS w Szczecinie tel. 512 328 460 ; tedeo.b@gmail.com

REGULAMIN OIMS F w SZCZECINIE
I.
Ogólnopolskie Igrzyska Młodzieży
Salezjańskiej w Futsalu SZCZECIN 19.01. –
21.01. 2024 r.
5. Organizacja Ogólnopolskich Igrzysk Młodzieży Salezjańskiej
w Futsalu
5.1. SALOS RP podejmuje decyzję o przyznaniu organizacji OIMS F przynajmniej
12 miesięcy przed terminem ich organizacji. Decyzja Zarządu SALOS RP o
przyznaniu organizacji OIMS F przesyłana jest w formie pisemnej SL SALOS,
któremu została przyznana organizacja OIMS F oraz SI SALOS, w strukturach
którego znajduje się SL SALOS – organizator OIMS F.
5.2. Organizacja OIMS F spoczywa na SL SALOS oraz SI SALOS przy wsparciu
SALOS RP.
5.3. Organizator OIMS utrzymuje stały kontakt z biurem Zarządu SALOS RP
na wszystkich etapach ich organizacji.
5.4. Po przyznaniu organizacji OIMS F SL SALOS podejmuje działania mające
na celu:
5.4.1. Promocję OIMS F w środkach masowego przekazu,
social
mediach,
na portalach społecznościowych i wśród przedstawicieli administracji rządowej
(na szczeblu wojewódzkim) i samorządowej.
5.4.2. Powołanie komitetu organizacyjnego OIMS F.
5.4.3. Ustalenie planu przedsięwzięć organizacyjnych w celu przygotowania
i przeprowadzenia OIMS.
5.4.4. Przygotowanie koncepcji OIMS F (programu sportowego, kulturalnego
i religijnego).
5.4.5. Sporządzenie wstępnego preliminarza w oparciu o koncepcję organizacji
OIMS F.
5.4.5.1. Ustalenie kosztów OIMS F.
5.4.5.2. Określenie wielkości środków własnych.
5.4.5.3. Określenie pozostałych źródeł finansowania (administracja rządowa
szczebla wojewódzkiego, administracja samorządowa szczebla wojewódzkiego,
powiatowego, miejskiego, gminnego, sołeckiego, SALOS RP, instytucje, urzędy,
firmy, sponsorzy, wpłaty uczestników i inne). Wpłaty uczestników dokonywane
są na konto SALOS RP.
5.4.6. Przygotowanie informacji nt. Salezjańskiej Organizacji Sportowej,
w tym na temat rodzimego SL SALOS.
5.4.7. Przygotowanie informacji nt. dotychczasowych OIMS F.
5.4.8. Przygotowanie pakietu świadczeń dla potencjalnych sponsorów.
5.4.9. Wstępna rezerwacja miejsc zakwaterowania.
5.4.10. Wstępna rezerwacja obiektów sportowych.
5.4.11. Wystąpienie do biskupa, inspektora z prośbą o przewodnictwo podczas
mszy świętej.
5.4.12. Wystąpienie o objęcie patronatem honorowym OIMS F.
5.4.13. Powołanie komitetu honorowego OIMS F.
5.4.14. Wystąpienie o patronat medialny OIMS F: telewizyjny, radiowy, prasowy,
internetowy.
5.4.15. Wystąpienie do administracji samorządowej i innych o współorganizację
i dofinansowanie OIMS F.
5.4.16. Wysłanie (
do dnia 31 października 2023r.
) komunikatu nr 1 wraz
z zapowiedzią do SALOS RP i SI SALOS (do wszystkich 5 stowarzyszeń
inspektorialnych). Prezesi SI SALOS po zakończeniu
inspektorialnych
igrzysk
młodzieży salezjańskiej w
futsalu
i po podjęciu decyzji przez zarządy SI SALOS
w sprawie składu inspektorialnych reprezentacji na OIMS F, przekazują
zainteresowanym prezesom SL SALOS komunikat nr 1 wraz z zapowiedzią.
5.4.17. Zaproszenie do udziału w OIMS F inspektorów Towarzystwa
Salezjańskiego, inspektorek Zgromadzenia Córek Maryi Wspomożycielki,
proboszcza, dyrektora wspólnoty, członków komitetu honorowego, władz
parlamentarnych, rządowych, samorządowych, sponsorów itp.
5.4.18. Zapewnienie obsady sędziowskiej i medycznej.
5.4.19. Powołanie Komisji Weryfikacyjnej i sędziego głównego OIMS F.
5.4.20. Powołanie i przygotowanie zespołu wolontariuszy.
5.4.21. Promocja imprezy: informacja na stronach internetowych foldery,
biuletyny, plakaty, zaproszenia, gadżety.
5.4.22. Ubezpieczenie imprezy od NW i OC.
5.4.23. Wysłanie (
do 15 stycznia 2024r.
) komunikatu nr 2 do SALOS RP,
SI SALOS, SL SALOS, zawierającego następujące informacje:
5.4.23.1. Wszyscy zawodnicy i opiekunowie biorący udział w OIMS F są
ubezpieczeni od następstw nieszczęśliwych wypadków (NW), a opiekunowie
także od odpowiedzialności cywilnej (OC).
5.4.23.2. Wszyscy uczestnicy winni być przygotowani do uczestnictwa w całym
programie OIMS F.
5.4.23.3. Wszystkie reprezentacje biorące udział w OIMS winny występować
w jednakowych strojach sportowych (dresach, koszulkach itp.) podczas
realizacji wspólnotowych punktów OIMS, takich jak: otwarcie i zamknięcie OIMS,
Msza św., spotkania oficjalne, pikniki i występy artystyczne.
5.4.23.4. Numery telefonów, faxów, e-maila organizatora, adres strony igrzysk
w Internecie.
5.4.23.5. Miejsce przyjazdu ekip.
5.4.23.6. Adresy biura OIMS F, miejsca zakwaterowania i wyżywienia.
5.4.23.7. Godzina pierwszego posiłku w piątek i ostatniego w niedzielę
oraz sposobu odbioru suchego prowiantu na drogę powrotną.
5.4.23.8. Komunikacji wewnętrznej i innych rozwiązań w tym zakresie.

5.4.23.9. Miejsca i programu zawodów, adresów obiektów sportowych i sposobu
dojazdu do nich.
5.4.23.10. Terminu weryfikacji zgłoszeń i terminu konferencji technicznej.
5.4.23.11. Wymaganej dokumentacji zawodniczej: zgłoszenie ostateczne
z potwierdzeniem trenera i prezesa SL SALOS, oświadczenie (zgoda) rodziców l
ub opiekunów prawnych na udział dziecka w zawodach sportowych (wzór nr 3),
a w przypadku posiadania licencji zawodniczej – książeczki zdrowia.
5.4.23.12. Regulaminu ogólnego i technicznego.
5.4.23.13. Programu kulturalnego i religijnego.
5.4.23.14. Przygotowania darów na Mszę św. oraz upominków dla zawodników innych drużyn.
5.4.23.15. O bezwzględnym zakazie palenia tytoniu, e-papierosów, spożywania napojów alkoholowych, zażywania narkotyków i środków psychotropowych.
5.4.24. Promocja w telewizji, radiu, prasie, Internecie, plakatowanie itp.
5.4.25. Odbiór materiałów promocyjnych, upominków dla uczestników, dyplomów, pucharów itp.
5.4.26. Plakatowanie parafii, osiedla, miasta itp.
5.4.27. Przygotowanie konferencji technicznej i weryfikacji zgłoszeń.
5.4.28. Przygotowanie biura OIMS F.
5.4.29. Wypożyczenie z biura SALOS RP flag, banerów, rolapów SALOS RP,
sponsorów, współorganizatorów, sponsorów i donatorów.
5.4.30. Organizacja przyjęcia ekip – w biurze, w miejscach zakwaterowania.
5.4.31. Przekazanie kierownikom ekip identyfikatorów, informatorów –
biuletynów i upominków.
5.4.32. Przygotowanie uroczystej Mszy św. Zadbanie o to, aby była ona podniosła, miała charakter młodzieżowy, a kazanie było powiązane z młodzieżą i OIMS F.
5.4.33. Przygotowanie obiektów sportowych do zawodów i uroczystego
otwarcia i zakończenia, transportu na obiekty.
5.4.34. Przeprowadzenie weryfikacji i konferencji technicznej, podjęcie
ostatecznych ustaleń przy udziale sędziego głównego OIMS F.
5.4.35. Przygotowanie posiedzenia Zarządu SALOS RP oraz spotkania
integracyjnego dla zaproszonych gości i członków Zarządu SALOS RP.
5.4.36. Przeprowadzenie zawodów:
5.4.36.1. Transport, szatnie, napoje, protokoły, sprzęt.
5.4.36.2. Sędziowie, obsługa medyczna, obsługa techniczna i porządkowa.
5.4.36.3. Wydawanie na bieżąco komunikatów, przekazywanie ich do biura
OIMS F i zamieszczanie na stronie igrzysk w Internecie.
5.4.36.4. Wypłacanie należności sędziom, obsłudze medycznej, technicznej,
porządkowej itp. (robi to księgowa lub kasjerka w wyznaczonym i zabezpieczonym pomieszczeniu).
w piłkę nożną innego stowarzyszenia kultury fizycznej.
6.4.4. W OIMS F mogą uczestniczyć członkowie SALOS, którzy spełniają
wymagania wiekowe podane w komunikacie przez organizatora igrzysk.
6.4.5. Zawodnik może być zgłoszony i brać udział w rozgrywkach w jednej
kategorii wiekowej.
6.4.6. Warunkiem dopuszczenia do OIMS F jest przedłożenie Komisji
Weryfikacyjnej następujących oryginałów dokumentów:
6.4.6.1. Listy zawodników (tylko na druku zgodnym z wzorem nr 2),
poświadczonej przez trenera zespołu i prezesa SL SALOS.
6.4.6.2. Oświadczenia (zgody) rodziców lub opiekunów prawnych na udział
dziecka w zawodach sportowych (wzór nr 3), a w przypadku posiadania licencji
zawodniczej – książeczki zdrowia,
6.4.7. Wszyscy uczestnicy OIMS F są ubezpieczeni przez organizatora od
następstw nieszczęśliwych wypadków (NW). Ubezpieczenie nie dotyczy podróży
na i z igrzysk.
6.4.7. Każdy zespół winien mieć dwa komplety koszulek w różnych kolorach.
Koszulki winny posiadać numery, zgodnie z obowiązującymi przepisami
Polskiego Związku Piłki Nożnej. Ponadto zawodnicy muszą posiadać ochraniacze
podudzi, a kapitan drużyny opaskę na ramieniu pomocną dla obsługi
sędziowskiej.
6.5. Terminy zgłoszeń do igrzysk
6.5.1. Organizator OIMS F do 31 października przesyła do SALOS RP oraz
wszystkich SI SALOS komunikat nr 1.
6.5.2. Prezesi SL SALOS, z akceptacją prezesów SI SALOS,
do dnia 23 grudnia 2023r.
przesyłają zgłoszenia wstępne (wzór nr 1) do
OIMS F. Zgłoszenia są równoznaczne z rezerwacją miejsc noclegowych,
wyżywienia itp.
6.5.3. Organizator OIMS F
do dnia 31 grudnia 2023r.
wysyła do SALOS RP,
SI SALOS oraz SL SALOS mających prawo uczestnictwa w OIMS F komunikat
nr 2, w którym między innymi potwierdza przyjęcie zgłoszenia i informuje
o wszystkich sprawach organizacyjnych.
6.5.4. SL SALOS mające prawo uczestnictwa w OIMS F
do dnia
3
0 grudnia 2023r.
przesyłają na adres organizatora ostateczne
zgłoszenie (wzór nr 2).
6.6. Komisja Weryfikacyjna
6.6.1. W skład Komisji Weryfikacyjnej wchodzą:
6.6.1.1. Sędzia główny OIMS F – przewodniczący.
6.6.1.2. Przedstawiciel SI SALOS organizatora igrzysk – zastępca
przewodniczącego.
6.6.1.3. Przedstawiciel komitetu organizacyjnego igrzysk – sekretarz.
6.6.2. Przewodniczący Komisji Weryfikacyjnej nie może być związany z żadnym
zespołem uczestniczącym w OIMS F (trener, kierownik, opiekun, duszpasterz
itp.).

6.6.3. Kierownicy zespołów biorących udział w OIMS F zobowiązani są do
przedłożenia Komisji Weryfikacyjnej przed konferencją techniczną
następujących dokumentów: legitymacji SALOS, legitymacji szkolnych, listy
zawodników (-czek), zgodę rodziców na udział w zawodach lub książeczkę
zdrowia. Dokumenty uczestników posiada kierownik zespołu lub trener i jest on
zobowiązany do ich okazania organizatorowi igrzysk na jego żądanie.
6.6.4. Pełna weryfikacja zespołów i zawodników powinna być zakończona do
czasu rozpoczęcia zawodów. Zespoły, które nie przedłożą pełnej dokumentacji
wymienionej w pkt. 6.6.3. mogą być niedopuszczone do udziału w igrzyskach, a
ostateczną decyzję w powyższej sprawie podejmuje Komisja Weryfikacyjna.
6.6.5. Komisja Weryfikacyjna może w trakcie trwania zawodów wnieść do
niniejszego regulaminu zmiany i poprawki, które ze względu na
nieprzewidziane okoliczności są konieczne. Takie zmiany zostaną opublikowane
w komunikacie Komisji Weryfikacyjnej i będą miały moc natychmiastowej
obowiązywalności. Prawo interpretacji zapisów niniejszego regulaminu
przysługuje Komisji Weryfikacyjnej.
6.7. Odwołania i protesty
6.7.1. W trakcie weryfikacji i trwania zawodów wszelkie sprawy sporne,
odwołania i protesty rozpatruje Komisja Weryfikacyjna.
6.7.2. Odwołanie od rezultatu spotkania winno być złożone w formie pisemnej
w ciągu 90 minut od zakończenia spotkania przez kierownika lub trenera
zespołu. W odwołaniu należy wskazać popełnione błędy, które miały wpływ
na końcowy wynik spotkania.
6.7.3. Od decyzji Komisji Weryfikacyjnej lub w przypadku naruszenia
regulaminu OIMS F można składać odwołania do Komisji Odwoławczej Zarządu
SALOS RP w terminie 14 dni od zakończenia OIMS F, wpłacając
jednocześnie kaucję w wysokości 200,-zł na konto SALOS RP. W
przypadku uznania protestu kaucja podlega zwrotowi w całości. Odwołanie od
decyzji Komisji Weryfikacyjnej musi być złożone w formie pisemnej oraz
zawierać uzasadnienie i ewentualnie materiał dowodowy potwierdzający
uchybienia. Odwołanie musi być podpisane przez kierownika lub trenera.
6.7.4. W skład Komisji Odwoławczej Zarządu SALOS RP wchodzą: prezes SALOS
RP jako przewodniczący, wiceprezes SALOS RP jako wiceprzewodniczący
oraz sekretarz generalny SALOS RP jako sekretarz.
6.8. Punktacja
6.8.1. Podczas OIMS F nie prowadzi się punktacji ogólnej SI SALOS i SL SALOS.
6.8.2. Podczas OIMS F prowadzona jest klasyfikacja w poszczególnych
kategoriach wiekowych.
6.9. Nagrody
6.9.1. Wszyscy uczestnicy OIMS F (zawodnicy, trenerzy, opiekunowie,
duszpasterze, siostry itd.) otrzymują jednakowe pamiątkowe pakiety (np.
medal, koszulka, breloczek, długopis itp.).
6.9.2. Za trzy pierwsze miejsca w poszczególnych kategoriach wiekowych

zawodnicy (-
czki
) otrzymują medale (złote, srebrne i brązowe) zaś drużyny
puchary.
6.9.3. Wszystkie drużyny otrzymują dyplomy.
6.9.4. Komisja Weryfikacyjna może wytypować drużyny do wyróżnienia
pucharami:
6.9.4.1. Fair
play
.
6.9.4.2. Dla drużyny potrafiącej tworzyć klimat radości młodzieżowej w duchu
św. Jana Bosko.
6.9.4.3. Dla drużyny o najwyższych walorach kulturowych.
6.9.5. Komisja Weryfikacyjna może wyróżnić trenera / wychowawcę dyplomem
za wybitne osiągnięcia w pracy sportowo-wychowawczej z dziećmi i młodzieżą.
6.10. Zasady finansowania
6.10.1. SL SALOS ze swojego budżetu pokrywają koszty przejazdu,
zakwaterowania, wyżywienia i wydatki związane z udziałem w OIMS F.
6.10.1.1.
Do 05 stycznia 2024 r.
wpłacają na konto SALOS RP 50% ogólnej
kwoty za uczestnictwo.
6.10.1.2.
Do 12 stycznia 2024 r.
wpłacają na konto SALOS RP
pozostałe 50% ogólnej kwoty za uczestnictwo.
6.10.2. W przypadku wycofania SL SALOS z udziału w igrzyskach zgłoszonych
wcześniej osób, SALOS RP nie zwraca dokonanych wpłat za uczestnictwo.
6.10.3. Organizator dofinansowuje organizację OIMS F w ramach pozyskanych
na ten cel środków.
6.10.4. SALOS RP dofinansowuje organizację OIMS F w ramach pozyskanych
na ten cel środków.
6.11. Sprawozdawczość
6.11.1. Organizatorzy OIMS F zobowiązani są przesłać do SALOS RP w terminie
14 dni od zakończenia OIMS F sprawozdanie zawierające:
6.11.1.1. Protokół Komisji Weryfikacyjnej.
6.11.1.2. Sprawozdanie merytoryczne z OIMS F.
6.11.1.3. Rozliczenie finansowe.
6.11.1.4. Komplet wyników.
6.11.2. Organizatorzy OIMS F zobowiązani są przesłać do SI i SL SALOS
biorących udział w OIMS F komplet wyników. Wyniki winny być też
zamieszczone na stronie igrzysk w Internecie.
6.12. Uwagi końcowe
6.12.1. Organizator OIMS F zobowiązany jest do zorganizowania zawodów
na obiektach z przystępnymi cenami (zakwaterowanie, obiekty sportowe)
zapewniając w miarę możliwości własną obsługę.
6.12.2. OIMS F przeprowadzone zostaną zgodnie z niniejszym regulaminem,

regulaminem technicznym i przepisami Polskiego Związku Piłki Nożnej.
6.12.3. Sędziego głównego oraz skład komisji sędziowskiej wyznaczają
okręgowe związki piłki nożnej na wniosek organizatora OIMS F.
6.12.4. Decyzje w sprawach sportowych nie ujętych niniejszym regulaminem
wydaje sędzia główny OIMS F.
6.12.5. Zespół, w którego składzie znajdą się zawodnicy nieuprawnieni
do udziału, zostanie zdyskwalifikowany. Mecze rozegrane do czasu ujawnienia
zostaną zweryfikowane jako walkower dla przeciwnika. W stosunku do osoby,
której udowodnione zostanie świadome wprowadzenie do drużyny zawodników
nieuprawnionych do startu, Zarząd SALOS RP zastosuje sankcje dyscyplinarne.
6.12.6. Zawody organizuje i za nie odpowiada:
SL SALOS SZCZECIN
oraz SI SALOS św. Wojciecha – inspektoria pilska.
7. Regulamin techniczny
Piłka nożna
5-osobowa kat. C i kat. D; 6 – osobowa kat. A i kat. B
Piłka meczowa nie futsalowa nr 4 kat. C i kat. D i nr 5 kat. A i kat. B
za zgodą ZARZADU
SALOS RP na obiekcie o sztucznej nawierzchni bramki 5×2
kat. A i kat. B)
7.1. System rozgrywek.
7.1.1. Czas gry wynosi:
7.1.1.1. Kat. „A” 2 x 15 min z 3 min. przerwą.
7.1.1.2. Kat. „B” 2 x 12 min. z 3 min. przerwą.
7.1.1.3. Kat. „C” 2 x 10 min. z 3 min. przerwą.
7.1.1.4. Kat. „D” 2 x 8 min. z 3 min. przerwą.
7.1.2. W czasie meczu drużyna może dokonać dowolnej ilości zmian w tak
zwanym „systemie hokejowym”.
7.2. Uczestnictwo.
Każda drużyna może liczyć maksymalnie 10 zawodników oraz trener
i kierownik.
7.3. Punktacja.
7.3.1. O kolejności miejsc zajętych przez zespoły decyduje suma punktów
uzyskanych zgodnie z zasadą:
7.3.1.1. Za zwycięstwo – 3 punkty.
7.3.1.2. Za remis – 1 punkt.
7.3.1.3. Za przegraną – 0 punktów.
7.3.2. W przypadku uzyskania przez dwa lub trzy zespoły równej liczby
punktów, o kolejności decyduje:
7.3.2.1. Bilans punktów z bezpośrednich spotkań.
7.3.2.2. Różnica bramek z bezpośrednich spotkań.
7.3.2.3. Większa liczba bramek zdobytych w bezpośrednich spotkaniach.
7.3.2.4. Różnica bramek ze wszystkich spotkań.

7.4.
Wymogi sprzętowe.
Zawodnicy grają w obuwiu piłkarskim miękkim
oraz w ochraniaczach
piszczeli.
Zawodnicy grają w obuwiu o płaskim podłożu lub buty tzw. „Turfy”
na nawierzchni trawa sztuczna, bramki o rozmiarach 5×2 .
7.5. Kary.
Zawodnik, który zachowuje się niesportowo, może zostać ukarany
upomnieniem, karą wychowawczą 2-minutową lub też usunięty z boiska
do końca meczu. Dwukrotne ukaranie zawodnika karą wychowawczą jest
jednoznaczne z pokazaniem temu zawodnikowi czerwonej kartki i wyklucza
Zawodnik ukarany karą wychowawczą 2-minutową może wrócić na boisko
po upływie kary lub po stracie przez jego drużynę bramki. Za wykroczenia
szczególnej wagi, zawodnik usunięty z boiska do końca meczu może zostać
odsunięty na cały czas trwania zawodów.
7.6. Gra rozpoczyna się od środka, rzut z autu wykonywany jest nogą,
nie obowiązuje przepis o spalonym, a rzut karny wykonywany jest
z odległości 6 metrów. Piłka po wyjściu za pole bramkowe – w tym przypadku
gra jest wznawiana przez zawodnika na polu bramkowym z zastrzeżeniem ,
że piłka po wznowieniu nie może bezpośrednio przekroczyć swoje połowy
boiska.
7.7. Uwagi końcowe.
Rozgrywki prowadzone są zgodnie z niniejszym regulaminem, regulaminem
ogólnym i przepisami PZPN.