REGULAMIN OIMS F w SZCZECINIE

XXVIII Ogólnopolskie Igrzyska Młodzieży Salezjańskiej w Futsalu SZCZECIN 19.01. – 21.01. 2024 r.

1. Organizacja Ogólnopolskich Igrzysk Młodzieży Salezjańskiej w Futsalu
1.1. SALOS RP podejmuje decyzję o przyznaniu organizacji OIMS F przynajmniej 12 miesięcy przed terminem ich organizacji. Decyzja Zarządu SALOS RP o przyznaniu organizacji OIMS F przesyłana jest w formie pisemnej SL SALOS, któremu została przyznana organizacja OIMS F oraz SI SALOS, w strukturach którego znajduje się SL SALOS – organizator OIMS F.
1.2. Organizacja OIMS F spoczywa na SL SALOS oraz SI SALOS przy wsparciu SALOS RP.
1.3. Organizator OIMS utrzymuje stały kontakt z biurem Zarządu SALOS RP na wszystkich etapach ich organizacji.
1.4. Po przyznaniu organizacji OIMS F SL SALOS podejmuje działania mające na celu:
1.4.1. Promocję OIMS F w środkach masowego przekazu, social mediach, na portalach społecznościowych i wśród przedstawicieli administracji rządowej (na szczeblu wojewódzkim) i samorządowej.
1.4.2. Powołanie komitetu organizacyjnego OIMS F.
1.4.3. Ustalenie planu przedsięwzięć organizacyjnych w celu przygotowania i przeprowadzenia OIMS.
1.4.4. Przygotowanie koncepcji OIMS F (programu sportowego, kulturalnego i religijnego).
1.4.5. Sporządzenie wstępnego preliminarza w oparciu o koncepcję organizacji OIMS F.
1.4.5.1. Ustalenie kosztów OIMS F.
1.4.5.2. Określenie wielkości środków własnych.
1.4.5.3. Określenie pozostałych źródeł finansowania (administracja rządowa szczebla wojewódzkiego, administracja samorządowa szczebla wojewódzkiego, powiatowego, miejskiego, gminnego, sołeckiego, SALOS RP, instytucje, urzędy, firmy, sponsorzy, wpłaty uczestników i inne). Wpłaty uczestników dokonywane są na konto SALOS RP.
1.4.6. Przygotowanie informacji nt. Salezjańskiej Organizacji Sportowej, w tym na temat rodzimego SL SALOS.
1.4.7. Przygotowanie informacji nt. dotychczasowych OIMS F.
1.4.8. Przygotowanie pakietu świadczeń dla potencjalnych sponsorów.
1.4.9. Wstępna rezerwacja miejsc zakwaterowania.
1.4.10. Wstępna rezerwacja obiektów sportowych.
1.4.11. Wystąpienie do biskupa, inspektora z prośbą o przewodnictwo podczas mszy świętej.
1.4.12. Wystąpienie o objęcie patronatem honorowym OIMS F.
1.4.13. Powołanie komitetu honorowego OIMS F.
1.4.14. Wystąpienie o patronat medialny OIMS F: telewizyjny, radiowy, prasowy, internetowy.
1.4.15. Wystąpienie do administracji samorządowej i innych o współorganizację i dofinansowanie OIMS F.
1.4.16. Wysłanie (do dnia 31 października 2023r.) komunikatu nr 1 wraz z zapowiedzią do SALOS RP i SI SALOS (do wszystkich 5 stowarzyszeń inspektorialnych). Prezesi SI SALOS po zakończeniu inspektorialnych igrzysk młodzieży salezjańskiej w futsalu i po podjęciu decyzji przez zarządy SI SALOS
w sprawie składu inspektorialnych reprezentacji na OIMS F, przekazują zainteresowanym prezesom SL SALOS komunikat nr 1 wraz z zapowiedzią.
1.4.17. Zaproszenie do udziału w OIMS F inspektorów Towarzystwa Salezjańskiego, inspektorek Zgromadzenia Córek Maryi Wspomożycielki, proboszcza, dyrektora wspólnoty, członków komitetu honorowego, władz parlamentarnych, rządowych, samorządowych, sponsorów itp.
1.4.18. Zapewnienie obsady sędziowskiej i medycznej.
1.4.19. Powołanie Komisji Weryfikacyjnej i sędziego głównego OIMS F.
1.4.20. Powołanie i przygotowanie zespołu wolontariuszy.
1.4.21. Promocja imprezy: informacja na stronach internetowych foldery, biuletyny, plakaty, zaproszenia, gadżety.
1.4.22. Ubezpieczenie imprezy od NW i OC.
1.4.23. Wysłanie ( do 15 stycznia 2024r.) komunikatu nr 2 do SALOS RP, SI SALOS, SL SALOS, zawierającego następujące informacje:
1.4.23.1. Wszyscy zawodnicy i opiekunowie biorący udział w OIMS F są ubezpieczeni od następstw nieszczęśliwych wypadków (NW), a opiekunowie także od odpowiedzialności cywilnej (OC).
1.4.23.2. Wszyscy uczestnicy winni być przygotowani do uczestnictwa w całym programie OIMS F.
1.4.23.3. Wszystkie reprezentacje biorące udział w OIMS winny występować w jednakowych strojach sportowych (dresach, koszulkach itp.) podczas realizacji wspólnotowych punktów OIMS, takich jak: otwarcie i zamknięcie OIMS, Msza św., spotkania oficjalne, pikniki i występy artystyczne.
1.4.23.4. Numery telefonów, faxów, e-maila organizatora, adres strony igrzysk w Internecie.
1.4.23.5. Miejsce przyjazdu ekip.
1.4.23.6. Adresy biura OIMS F, miejsca zakwaterowania i wyżywienia.
1.4.23.7. Godzina pierwszego posiłku w piątek i ostatniego w niedzielę oraz sposobu odbioru suchego prowiantu na drogę powrotną.
1.4.23.8. Komunikacji wewnętrznej i innych rozwiązań w tym zakresie.
1.4.23.9. Miejsca i programu zawodów, adresów obiektów sportowych i sposobu dojazdu do nich.
1.4.23.10. Terminu weryfikacji zgłoszeń i terminu konferencji technicznej.
1.4.23.11. Wymaganej dokumentacji zawodniczej: zgłoszenie ostateczne z potwierdzeniem trenera i prezesa SL SALOS, oświadczenie (zgoda) rodziców lub opiekunów prawnych na udział dziecka w zawodach sportowych (wzór nr 3), a w przypadku posiadania licencji zawodniczej – książeczki zdrowia.
1.4.23.12. Regulaminu ogólnego i technicznego.
1.4.23.13. Programu kulturalnego i religijnego.
1.4.23.14. Przygotowania darów na Mszę św. oraz upominków dla zawodników innych drużyn.
1.4.23.15. O bezwzględnym zakazie palenia tytoniu, e-papierosów, spożywania napojów alkoholowych, zażywania narkotyków i środków psychotropowych.
1.4.24. Promocja w telewizji, radiu, prasie, Internecie, plakatowanie itp.
1.4.25. Odbiór materiałów promocyjnych, upominków dla uczestników, dyplomów, pucharów itp.
1.4.26. Plakatowanie parafii, osiedla, miasta itp.
1.4.27. Przygotowanie konferencji technicznej i weryfikacji zgłoszeń.
1.4.28. Przygotowanie biura OIMS F.
1.4.29. Wypożyczenie z biura SALOS RP flag, banerów, rolapów SALOS RP, sponsorów, współorganizatorów, sponsorów i donatorów.
1.4.30. Organizacja przyjęcia ekip – w biurze, w miejscach zakwaterowania.
1.4.31. Przekazanie kierownikom ekip identyfikatorów, informatorów – biuletynów i upominków.
1.4.32. Przygotowanie uroczystej Mszy św. Zadbanie o to, aby była ona podniosła, miała charakter młodzieżowy, a kazanie było powiązane z młodzieżą i OIMS F.
1.4.33. Przygotowanie obiektów sportowych do zawodów i uroczystego otwarcia i zakończenia, transportu na obiekty.
1.4.34. Przeprowadzenie weryfikacji i konferencji technicznej, podjęcie ostatecznych ustaleń przy udziale sędziego głównego OIMS F.
1.4.35. Przygotowanie posiedzenia Zarządu SALOS RP oraz spotkania
integracyjnego dla zaproszonych gości i członków Zarządu SALOS RP.
1.4.36. Przeprowadzenie zawodów:
1.4.36.1. Transport, szatnie, napoje, protokoły, sprzęt.
1.4.36.2. Sędziowie, obsługa medyczna, obsługa techniczna i porządkowa.
1.4.36.3. Wydawanie na bieżąco komunikatów, przekazywanie ich do biura OIMS F i zamieszczanie na stronie igrzysk w Internecie.
1.4.36.4. Wypłacanie należności sędziom, obsłudze medycznej, technicznej, porządkowej itp. (robi to księgowa lub kasjerka w wyznaczonym i zabezpieczonym pomieszczeniu). w piłkę nożną innego stowarzyszenia kultury fizycznej.
1.4.4. W OIMS F mogą uczestniczyć członkowie SALOS, którzy spełniają wymagania wiekowe podane w komunikacie przez organizatora igrzysk.
1.4.5. Zawodnik może być zgłoszony i brać udział w rozgrywkach w jednej kategorii wiekowej.
1.4.6. Warunkiem dopuszczenia do OIMS F jest przedłożenie Komisji Weryfikacyjnej następujących oryginałów dokumentów:
1.4.6.1. Listy zawodników (tylko na druku zgodnym z wzorem nr 2), poświadczonej przez trenera zespołu i prezesa SL SALOS.
1.4.6.2. Oświadczenia (zgody) rodziców lub opiekunów prawnych na udział dziecka w zawodach sportowych (wzór nr 3), a w przypadku posiadania licencji zawodniczej – książeczki zdrowia,
1.4.7. Wszyscy uczestnicy OIMS F są ubezpieczeni przez organizatora od następstw nieszczęśliwych wypadków (NW). Ubezpieczenie nie dotyczy podróży na i z igrzysk.
1.4.7. Każdy zespół winien mieć dwa komplety koszulek w różnych kolorach. Koszulki winny posiadać numery, zgodnie z obowiązującymi przepisami Polskiego Związku Piłki Nożnej. Ponadto zawodnicy muszą posiadać ochraniacze podudzi, a kapitan drużyny opaskę na ramieniu pomocną dla obsługi sędziowskiej.
1.5. Terminy zgłoszeń do igrzysk
1.5.1. Organizator OIMS F do 31 października przesyła do SALOS RP oraz wszystkich SI SALOS komunikat nr 1.
1.5.2. Prezesi SL SALOS, z akceptacją prezesów SI SALOS, do dnia 23 grudnia 2023r.
przesyłają zgłoszenia wstępne (wzór nr 1) do OIMS F. Zgłoszenia są równoznaczne z rezerwacją miejsc noclegowych, wyżywienia itp.
1.5.3. Organizator OIMS F do dnia 31 grudnia 2023r. wysyła do SALOS RP, SI SALOS oraz SL SALOS mających prawo uczestnictwa w OIMS F komunikat nr 2, w którym między innymi potwierdza przyjęcie zgłoszenia i informuje o wszystkich sprawach organizacyjnych.
1.5.4. SL SALOS mające prawo uczestnictwa w OIMS F do dnia 30 grudnia 2023r. przesyłają na adres organizatora ostateczne zgłoszenie (wzór nr 2).
1.6. Komisja Weryfikacyjna
1.6.1. W skład Komisji Weryfikacyjnej wchodzą:
1.6.1.1. Sędzia główny OIMS F – przewodniczący.
1.6.1.2. Przedstawiciel SI SALOS organizatora igrzysk – zastępca przewodniczącego.
1.6.1.3. Przedstawiciel komitetu organizacyjnego igrzysk – sekretarz.
1.6.2. Przewodniczący Komisji Weryfikacyjnej nie może być związany z żadnym zespołem uczestniczącym w OIMS F (trener, kierownik, opiekun, duszpasterz itp.).
1.6.3. Kierownicy zespołów biorących udział w OIMS F zobowiązani są do przedłożenia Komisji Weryfikacyjnej przed konferencją techniczną następujących dokumentów: legitymacji SALOS, legitymacji szkolnych, listy zawodników (-czek), zgodę rodziców na udział w zawodach lub książeczkę
zdrowia. Dokumenty uczestników posiada kierownik zespołu lub trener i jest on zobowiązany do ich okazania organizatorowi igrzysk na jego żądanie.
1.6.4. Pełna weryfikacja zespołów i zawodników powinna być zakończona do czasu rozpoczęcia zawodów. Zespoły, które nie przedłożą pełnej dokumentacji wymienionej w pkt. 6.6.3. mogą być niedopuszczone do udziału w igrzyskach, a ostateczną decyzję w powyższej sprawie podejmuje Komisja Weryfikacyjna.
1.6.5. Komisja Weryfikacyjna może w trakcie trwania zawodów wnieść do niniejszego regulaminu zmiany i poprawki, które ze względu na nieprzewidziane okoliczności są konieczne. Takie zmiany zostaną opublikowane w komunikacie Komisji Weryfikacyjnej i będą miały moc natychmiastowej
obowiązywalności. Prawo interpretacji zapisów niniejszego regulaminu przysługuje Komisji Weryfikacyjnej.
1.7. Odwołania i protesty
1.7.1. W trakcie weryfikacji i trwania zawodów wszelkie sprawy sporne, odwołania i protesty rozpatruje Komisja Weryfikacyjna.
1.7.2. Odwołanie od rezultatu spotkania winno być złożone w formie pisemnej w ciągu 90 minut od zakończenia spotkania przez kierownika lub trenera zespołu. W odwołaniu należy wskazać popełnione błędy, które miały wpływ na końcowy wynik spotkania.
1.7.3. Od decyzji Komisji Weryfikacyjnej lub w przypadku naruszenia regulaminu OIMS F można składać odwołania do Komisji Odwoławczej Zarządu SALOS RP w terminie 14 dni od zakończenia OIMS F, wpłacając jednocześnie kaucję w wysokości 200,-zł na konto SALOS RP. W przypadku uznania protestu kaucja podlega zwrotowi w całości. Odwołanie od decyzji Komisji Weryfikacyjnej musi być złożone w formie pisemnej oraz zawierać uzasadnienie i ewentualnie materiał dowodowy potwierdzający uchybienia. Odwołanie musi być podpisane przez kierownika lub trenera.
1.7.4. W skład Komisji Odwoławczej Zarządu SALOS RP wchodzą: prezes SALOS RP jako przewodniczący, wiceprezes SALOS RP jako wiceprzewodniczący oraz sekretarz generalny SALOS RP jako sekretarz.
1.8. Punktacja
1.8.1. Podczas OIMS F nie prowadzi się punktacji ogólnej SI SALOS i SL SALOS.
1.8.2. Podczas OIMS F prowadzona jest klasyfikacja w poszczególnych kategoriach wiekowych.
1.9. Nagrody
1.9.1. Wszyscy uczestnicy OIMS F (zawodnicy, trenerzy, opiekunowie, duszpasterze, siostry itd.) otrzymują jednakowe pamiątkowe pakiety (np. medal, koszulka, breloczek, długopis itp.).
1.9.2. Za trzy pierwsze miejsca w poszczególnych kategoriach wiekowych zawodnicy (-czki) otrzymują medale (złote, srebrne i brązowe) zaś drużyny puchary.
1.9.3. Wszystkie drużyny otrzymują dyplomy.
1.9.4. Komisja Weryfikacyjna może wytypować drużyny do wyróżnienia pucharami:
1.9.4.1. Fairplay.
1.9.4.2. Dla drużyny potrafiącej tworzyć klimat radości młodzieżowej w duchu św. Jana Bosko.
1.9.4.3. Dla drużyny o najwyższych walorach kulturowych.
1.9.5. Komisja Weryfikacyjna może wyróżnić trenera / wychowawcę dyplomem za wybitne osiągnięcia w pracy sportowo-wychowawczej z dziećmi i młodzieżą.
1.10. Zasady finansowania
1.10.1. SL SALOS ze swojego budżetu pokrywają koszty przejazdu, zakwaterowania, wyżywienia i wydatki związane z udziałem w OIMS F.
1.10.1.1. Do 05 stycznia 2024 r. wpłacają na konto SALOS RP 50% ogólnej kwoty za uczestnictwo.
1.10.1.2. Do 12 stycznia 2024 r. wpłacają na konto SALOS RPpozostałe 50% ogólnej kwoty za uczestnictwo.
1.10.2. W przypadku wycofania SL SALOS z udziału w igrzyskach zgłoszonych wcześniej osób, SALOS RP nie zwraca dokonanych wpłat za uczestnictwo.
1.10.3. Organizator dofinansowuje organizację OIMS F w ramach pozyskanych na ten cel środków.
1.10.4. SALOS RP dofinansowuje organizację OIMS F w ramach pozyskanych na ten cel środków.
1.11. Sprawozdawczość
1.11.1. Organizatorzy OIMS F zobowiązani są przesłać do SALOS RP w terminie 14 dni od zakończenia OIMS F sprawozdanie zawierające:
1.11.1.1. Protokół Komisji Weryfikacyjnej.
1.11.1.2. Sprawozdanie merytoryczne z OIMS F.
1.11.1.3. Rozliczenie finansowe.
1.11.1.4. Komplet wyników.
1.11.2. Organizatorzy OIMS F zobowiązani są przesłać do SI i SL SALOS biorących udział w OIMS F komplet wyników. Wyniki winny być też zamieszczone na stronie igrzysk w Internecie.
1.12. Uwagi końcowe
1.12.1. Organizator OIMS F zobowiązany jest do zorganizowania zawodów na obiektach z przystępnymi cenami (zakwaterowanie, obiekty sportowe) zapewniając w miarę możliwości własną obsługę.
1.12.2. OIMS F przeprowadzone zostaną zgodnie z niniejszym regulaminem, regulaminem technicznym i przepisami Polskiego Związku Piłki Nożnej.
1.12.3. Sędziego głównego oraz skład komisji sędziowskiej wyznaczają okręgowe związki piłki nożnej na wniosek organizatora OIMS F.
1.12.4. Decyzje w sprawach sportowych nie ujętych niniejszym regulaminem wydaje sędzia główny OIMSF.
1.12.5. Zespół, w którego składzie znajdą się zawodnicy nieuprawnieni do udziału, zostanie zdyskwalifikowany. Mecze rozegrane do czasu ujawnienia zostaną zweryfikowane jako walkower dla przeciwnika. W stosunku do osoby, której udowodnione zostanie świadome wprowadzenie do drużyny zawodników nieuprawnionych do startu, Zarząd SALOS RP zastosuje sankcje dyscyplinarne.
1.12.6. Zawody organizuje i za nie odpowiada:
SL SALOS SZCZECIN oraz SI SALOS św. Wojciecha – inspektoria pilska.
2. Regulamin techniczny

Piłka nożna 5-osobowa (4+1) kat. A, B, C, D.
Piłka meczowa futsalowa nr 5 kat. A i kat. B

Piłka meczowa nie futsalowa nr 4 kat. C i kat. D

2.1. System rozgrywek.
2.1.1. Czas gry wynosi:
2.1.1.1. Kat. „A” 2 x 12 min z 3 min. przerwą.
2.1.1.2. Kat. „B” 2 x 12 min. z 3 min. przerwą.
2.1.1.3. Kat. „C” 2 x 10 min. z 3 min. przerwą.
2.1.1.4. Kat. „D” 2 x 8 min. z 3 min. przerwą.
2.1.2. W czasie meczu drużyna może dokonać dowolnej ilości zmian w tak zwanym „systemie hokejowym”.
2.2. Uczestnictwo.
Każda drużyna może liczyć maksymalnie 10 zawodników oraz trener i kierownik.
2.3. Punktacja.
2.3.1. O kolejności miejsc zajętych przez zespoły decyduje suma punktów uzyskanych zgodnie z zasadą:
2.3.1.1. Za zwycięstwo – 3 punkty.
2.3.1.2. Za remis – 1 punkt.
2.3.1.3. Za przegraną – 0 punktów.
2.3.2. W przypadku uzyskania przez dwa lub trzy zespoły równej liczby punktów, o kolejności decyduje:
2.3.2.1. Bilans punktów z bezpośrednich spotkań.
2.3.2.2. Różnica bramek z bezpośrednich spotkań.
2.3.2.3. Większa liczba bramek zdobytych w bezpośrednich spotkaniach.
2.3.2.4. Różnica bramek ze wszystkich spotkań.
2.4. Wymogi sprzętowe.
Zawodnicy grają w obuwiu piłkarskim miękkim oraz w ochraniaczach piszczeli.

Bramki we wszystkich kategoriach wiekowych jak do piłki ręcznej.
2.5. Kary.
Zawodnik, który zachowuje się niesportowo, może zostać ukarany upomnieniem, karą wychowawczą 2-minutową lub też usunięty z boiska do końca meczu. Dwukrotne ukaranie zawodnika karą wychowawczą jest jednoznaczne z pokazaniem temu zawodnikowi czerwonej kartki i wyklucza Zawodnik ukarany karą wychowawczą 2-minutową może wrócić na boisko po upływie kary lub po stracie przez jego drużynę bramki. Za wykroczenia szczególnej wagi, zawodnik usunięty z boiska do końca meczu może zostać odsunięty na cały czas trwania zawodów.
2.6. Gra rozpoczyna się od środka, rzut z autu wykonywany jest nogą, nie obowiązuje przepis o spalonym, a rzut karny wykonywany jest z odległości 6 metrów. Piłka po wyjściu za pole bramkowe – w tym przypadku gra jest wznawiana przez zawodnika na polu bramkowym z zastrzeżeniem, że piłka po wznowieniu nie może bezpośrednio przekroczyć swoje połowy boiska.
2.7. Uwagi końcowe.
Rozgrywki prowadzone są zgodnie z niniejszym regulaminem, regulaminem ogólnym i przepisami PZPN.

REGULAMIN WYBORU KRÓLA STRZELCÓW, NAJLEPSZEGO BRAMKARZA I ZAWODNIKA XVIII OIMS W FUTSALU :

1. Na zakończenie XXVIII Ogólnopolskich Igrzysk Młodzieży Salezjańskiej w Futsalu zostanie wybrany najlepszy bramkarz, zawodnik oraz król strzelców turnieju w każdej kategorii wiekowej.
2. Królem strzelców zostaje zawodnik który we wszystkich rozegranych meczach zdobędzie najwięcej goli.
3. W przypadku sytuacji w której najwięcej bramek zdobędzie kilku zawodników, królem strzelców zostaje zawodnik zespołu który zajął wyższe miejsce.
4. W przypadku sytuacji w której najwięcej bramek zdobyło kilku zawodników z zespołu który zajął najwyższe miejsce decyzje o przyznaniu nagrody podejmuje organizator.
5. Decyzje o wyborze najlepszego zawodnika oraz bramkarza turnieju w każdej kategorii podejmuje organizator.
6. Najlepszym zawodnikiem turnieju może zostać także najlepszy bramkarz oraz król strzelców.
7. Organizator może poprosić o opinie trenerów zespołów biorących udział w turnieju oraz sędziów na temat najlepszego zawodnika oraz bramkarza turnieju.
8. Trenerzy oraz sędziowie wyrażają swoją opinie na temat najlepszego zawodnika oraz bramkarza turnieju pisemnie poprzez wskazanie imienia i nazwiska w przygotowanym protokole.
9. Ostateczna decyzja o wyborze najlepszego zawodnika i bramkarza turnieju w każdej kategorii należy jednak do organizatora.