SL SALOS Szczecin prowadzi całoroczną działalność sportowo-wychowawczą wśród dzieci i młodzieży. Posługuje się prewencyjnym systemem wychowawczym założyciela Towarzystwa Salezjańskiego św. Jana Bosko (1815-1888), ale czerpie też ze współczesnego dorobku nauk biologicznych, medycznych, kulturologicznych, ekonomicznych i praktyczno-technicznych. Swą ofertę programową kieruje do wszystkich młodych ludzi, chłopców i dziewcząt zgodnie z myślą św. Jana Bosko, ” Wychowanie do życia przez Sport ” Odpowiadając na potrzeby oraz zainteresowania dzieci i młodzieży SL SALOS Szczecin prowadzi zajęcia w takich tradycyjnych dyscyplinach sportu jak tenis stołowy i piłka nożna, do uprawiania których niezbędne są odpowiednie warunki i infrastruktura sportowo-rekreacyjna. Hale sportowe to przede wszystkim obiekty sportowe Zespołu Szkół Salezjańskich przy ul.Ku Słońcu 124, oraz boiska piłkarskie przy obiekcie MOSiR ul. Witkiewicza i ul. Tenisowej 38, na których gromadzi się około 400 dzieci i młodzieży.

Statut SL SALOS w Szczecinie

SALEZJAŃSKA ORGANIZACJA SPORTOWA
Stowarzyszenie Lokalne, 71-125 Szczecin, ul. Witkiewicza 64. CZŁONEK PKOL

STATUT
STOWARZYSZENIA LOKALNEGO
SALEZJAŃSKIEJ ORGANIZACJI SPORTOWEJ
W SZCZECINIE

71-125 SZCZECIN, ul. Witkiewicza 64 przy parafii św. Jana Bosko.

ROZDZIAŁ I
NAZWA, TEREN DZIAŁANIA, SIEDZIBA WŁADZ I CHARAKTER PRAWNY

§1

 1. Stowarzyszenie nosi nazwę STOWARZYSZENIE LOKALNE SALEZJAŃSKIEJ ORGANIZACJI SPORTOWEJ, zwanej dalej ” SL SALOS”
 2. SL SALOS jest jednostką organizacyjną Salezjańskiej Organizacji Sportowej i działa na terenie całego kraju
 3. SL SALOS jest młodzieżową organizacją sportowo-wychowawczą i opiera swą działalność na systemie wartości chrześcijańskich i społecznej nauce Kościoła.

§2

 1. SL SALOS jest stowarzyszeniem kultury fizycznej zarejestrowanym i posiada osobowość prawną.
 2. SL SALOS działa w oparciu o zarejestrowany STATUT przy zachowaniu zgodności ze Statutem SALOS RP

§3

 1. Stowarzyszenie Lokalne SALOS może zrzeszać się w Stowarzyszeniu Inspektorialnym SALOS i być w nim reprezentowana przez swoich delegatów.

§4

 1. Władze SL SALOS używają pieczęci okrągłej z godłem SALOS w środku i napisem na obwodzie pieczęci STOWARZYSZENIE LOKALNE SALEZJAŃSKIEJ ORGANIZACJI SPORTOWEJ W SZCZECINIE.

ROZDZIAŁ II
CELE I ŚRODKI DZIAŁANIA

§5

CELEM SL SALOS JEST:

 1. Rozwijanie wychowawczych, kulturalnych i społecznych aspektów sportu, w ramach uznanego wzoru człowieka i społeczeństwa wyraźnie inspirowanych wizją chrześcijańską, prewencyjnym systemem ks. Jana Bosko i bogactwem salezjańskiej tradycji wychowawczej.

 2. Krzewienie kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży, rozwijanie zainteresowań sportowych i podnoszenie na wyższy poziom stanu zdrowia i sprawności fizycznej.

 3. Zapewnienie warunków do rozwoju wszystkim członkom dla osiągnięcia celów Stowarzyszenia.

 4. Działanie na rzecz ochrony środowiska naturalnego.

 5. Kształtowanie poczucia współodpowiedzialności za wychowanie i losy członków Stowarzyszenia SL SALOS

 6. Współpraca i kontakty z organizacjami oświatowo – wychowawczymi i sportowymi.

 7. Eksponowanie w działalności sportowo-wychowawczej zasady fair play.

§6

SL SALOS realizuje swoje cele przez prowadzenie specyficznej działalności na polu sportowym, inicjatyw kulturalnych, pedagogicznych, opiekuńczych, a w szczególności przez:

 1. Opracowanie wieloletnich i jednorocznych programów działalności,

 2. Realizowanie przyjętych zadań przez instytucjonalne organa stowarzyszenia.

 3. Organizowanie szkolenia i doskonalenie kadry wychowawczo-instruktorskiej i pozyskiwanie działaczy sportowych.

 4. Współdziałanie z instytucjami państwowymi i samorządowymi, szkołami, związkami i organizacjami sportowymi.

 5. Utrzymywanie kontaktów z organizacjami sportowymi w kraju i za granicą.

 6. Organizowanie i propagowanie różnych form sportu, rekreacji i turystyki: całoroczne zajęcia sportowo – wychowawcze, turnieje, spartakiady, mistrzostwa, festyny, obozy sportowe, kolonie i wycieczki.

 7. SL SALOS może prowadzić działalność gospodarczą.

ROZDZIAŁ III
CZŁONKOWIE, ICH PRAWA I OBOWIĄZKI

§7

 1. Członkami SL SALOS mogą być osoby fizyczne i prawne.

 2. Członkowie SL SALOS dzielą się na:

  1. zwyczajnych

  2. uczestników

  3. honorowych

  4. wspierających

 3. Członkami zwyczajnymi mogą być osoby pełnoletnie od 18 roku życia – przyjęte przez Zarząd SL SALOS na podstawie pisemnej deklaracji.

 4. Członkami uczestnikami mogą być niepełnoletni uczniowie przyjęci przez Zarząd na podstawie pisemnej deklaracji za zgodą ustawowych opiekunów.

 5. Członkami honorowymi mogą być osoby fizyczne szczególnie zasłużone dla SL SALOS . Godność członka honorowego nadaje Walne Zebranie.

 6. Członkami wspierającymi mogą być osoby fizyczne i prawne zainteresowane działalnością SL SALOS i przyjęte przez Zarząd na odstawie pisemnej deklaracji.

§9

 1. Członkowie zwyczajni SL SALOS maja prawo:

  1. wybierać i być wybieranymi do władz SL SALOS

  2. uczestniczyć w krajowych i zagranicznych imprezach sportowych

  3. uczestniczyć w innych działaniach SL SALOS

  4. zgłaszać wnioski we wszystkich sprawach dotyczących działalności SL SALOS i domagać się ich rozpatrzenia

 2. Członkowie uczestnicy mają wszystkie prawa członków zwyczajnych z wyjątkiem biernego i czynnego prawa wyborczego

 3. Członkowie honorowi maja wszystkie prawa członków zwyczajnych z wyjątkiem biernego i czynnego prawa wyborczego.

 4. Członkowie wspierający mają prawo zgłaszać postulaty w sprawach dotyczących działalności SL SALOS.

§10

 1. Członkowie zwyczajni i uczestnicy są zobowiązani:

 2. Chronić dobrego imienia SL SALOS, zachować nienaganną postawę moralną i obywatelską, przestrzegać zasady fair play w sporcie i poza nim.
  1. Przestrzegać statutu i uchwał SL SALOS.

  2. Aktywnie uczestniczyć w realizacji celów statutowych.

  3. Czynnie uczestniczyć w życiu sportowym i organizacyjnym SL SALOS.

  4. Systematycznie opłacać składki członkowskie.

 3. Członkowie honorowi maja wszystkie obowiązki jak członkowie zwyczajni, ale zwolnieni są od opłacania składek członkowskich.

 4. Członkowie wspierający powinni w szczególny sposób przyczyniać się do realizacji celów statutowych SL SALOS.

§11

Członkostwo SL SALOS ustaje w przypadku:

 1. Dobrowolnego wystąpienia zgłoszonego na piśmie do SL SALOS.

 2. Skreślenie Uchwałą Zarządu SL SALOS z listy członków z powodu zalegania z opłatą składek.

 3. Wykluczenie na podstawie prawomocnego orzeczenia Komisji Dyscyplinarnej.

 4. Wykluczenie przez Zarząd SL SALOS w wyniku stwierdzenia zaprzestania działalności lub stwierdzenia działalności niezgodnej z celami stowarzyszenia. Nie dotyczy władz SALOS.

 5. Zawieszenie członka władz SL SALOS następuje decyzją 2/3 głosów podejmowaną przez Zarząd na wniosek Komisji Rewizyjnej lub Komisji Dyscyplinarnej.

ROZDZIAŁ IV
WŁADZE STOWARZYSZENIA LOKALNEGO SALOS

§12

 1. Władzami SL SALOS są:

  1. Walne Zebranie

  2. Zarząd

  3. Komisja Rewizyjna

  4. Komisja Dyscyplinarna

 2. Kadencja władz SL SALOS trwa 3 lata.

WALNE ZEBRANIE

§13

 1. Walne Zebranie jest najwyższą władzą SL SALOS.

 2. Walne Zebranie jest zwoływane przez Zarząd SL SALOS jako zwyczajne lub nadzwyczajne.

 3. Do zadań i kompetencji Walnego Zebrania należy rozpatrywanie całokształtu działalności SL SALOS, a w szczególności:

  1. Uchwalanie założeń polityki finansowej SL SALOS

  2. Rozpatrywanie i przyjmowanie sprawozdań z działalności władz SL SALOS

  3. Uchwalanie absolutorium władzom SL SALOS

  4. Uchwalanie statutu lub zmian w nim

  5. Nadawanie godności członka honorowego

  6. Rozpatrywanie wniosków i odwołań zgłoszonych przez władze, delegatów i członków SL SALOS

  7. Wybieranie władz SL SALOS zgodnie z zapisami statutu i regulaminu wyborów uchwalonych przez Walne Zebranie

  8. Wybieranie delegatów na Walne Zebranie Stowarzyszenia Inspektorialnego i na Zjazd SALOS RP

§14

 1. W Walnym Zebraniu zwyczajnym i nadzwyczajnym udział biorą:

  1. Z głosem decydującym – członkowie zwyczajni, wybrani na zebraniach sprawozdawczo-wyborczych poszczególnych grup członkowskich na podstawie klucza ustalonego przez Zarząd

  2. Z głosem decydującym – członkowie ustępujących władz

  3. Z głosem doradczym – członkowie honorowi, zaproszeni goście oraz osoby i organizacje wspierające

 2. Zarząd zawiadamia członków SL SALOS o terminie , miejscu i porządku obrad Walnego Zebrania co najmniej na 21 dni przed jego terminem.

§15

 1. Nadzwyczajne Walne Zebranie może być zwoływane:

  1. z inicjatywy ZARZĄDU SL SALOS

  2. na wniosek Komisji Rewizyjnej SL SALOS

  3. na wniosek co najmniej 1/3 łącznie liczby członków SL SALOS

 2. Nadzwyczajne Walne Zebranie jest zwoływane przez Zarząd w terminie 30 dni od daty zgłoszenia wniosku i obraduje nad sprawami dla których zostało zwołane

 3. W Nadzwyczajnym Walnym Zebraniu biorą udział osoby wymienione w paragrafie 14, punkt 1.

ZARZĄD

§16

 1. Zarząd składa się z osób w liczbie nieparzystej. O liczebności składu Zarządu decyduje Walne Zebranie. Ukonstytuowany Zarząd po zakończonym Zjeździe dokonuje wyboru prezesa, a na pierwszym zebraniu wybiera Prezydium. W skład Zarządu nie wchodzi sekretarz powoływany przez Zarząd z urzędu na wniosek prezesa.

 2. Prezydium działa na zasadzie regulaminu, uchwalonym na zebraniu Zarządu.

 3. W skład Zarządu wchodzą z wyboru na Walnym Zebraniu:

  1. Prezes

  2. 1-2 wiceprezesów

  3. skarbnik

  4. członkowie

 4. Do kompetencji Zarządu należy wykonywanie uchwał Walnego Zebrania oraz kierowanie bieżącą działalnością SL SALOS, a w szczególności:

  1. Reprezentowanie SL SALOS oraz działanie w jego imieniu

  2. Uchwalanie planów działania oraz budżetu

  3. Zarządzanie majątkiem i funduszami SL SALOS

  4. Uchwalanie regulaminów dotyczących pracy Zarządu oraz komisji

  5. Powoływanie komisji i ich składów – nie dotyczy Komisji Rewizyjnej i Komisji Dyscyplinarnej

  6. Nadzorowanie pracy biura zarządu, kierowanego z urzędu przez sekretarza

  7. Zatwierdzenie sprawozdania prezesa, przygotowanego na Walne Zebranie

  8. Zatwierdzenie ramowego kalendarza sportowego

  9. zawieszanie członków SL za działalność niezgodną z prawem i statutem SL SALOS

  10. Podejmowanie uchwał w sprawach nie zastrzeżonych do kompetencji innych władz SL SALOS.

  11. Ustalanie wysokości opłat i składek członkowskich

  12. Podejmowanie uchwał o współpracy z organizacjami o podobnym działaniu statutowym

 1. Posiedzenia Zarządu odbywają się raz w kwartale. Prezydium zbiera się raz w miesiącu. Dwa razy do roku zbiera się w poszerzonym gronie wraz z członkami zwyczajnymi, wybranymi na zebraniach (par.14; pkt.1).

 2. Odwołania od decyzji Zarządu rozpatruje jako druga instancja Zarząd Stowarzyszenia Inspektorialnego jeżeli SL SALOS Szczecin jest zrzeszone w Inspektorii, lub Zarząd Krajowy jeżeli SL SALOS Szczecin jest jednostką samodzielną.

C .KOMISJA REWIZYJNA

§17

 1. Komisja Rewizyjna jest wybierana i odwoływana przez Walne Zebranie w liczbie nieparzystej 3 osób.

 2. Spośród siebie wybiera przewodniczącego i sekretarza

 3. Do kompetencji Komisji rewizyjnej należy:

  1. kontrolowanie całokształtu działalności SL SALOS ze szczególnym uwzględnieniem działalności finansowej i bieżącej pracy Zarządu

  2. przedkładanie Zarządowi wniosków i zaleceń wynikających z kontroli

  3. uchwalanie regulaminów działalności Komisji Rewizyjnej

  4. przedstawianie Walnemu Zebraniu wniosków w sprawie udzielenia absolutorium ustępującemu Zarządowi w całości lub poszczególnym członkom.

 4. Przewodniczący Komisji Rewizyjnej lub upoważniony przez niego członek może brać udział z głosem doradczym w posiedzeniach Zarządu.

 5. Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą być jednocześnie członkami władz wykonawczych SL SALOS.

 6. Członkowie SL SALOS będący pracownikami SL SALOS nie mogą być wybierani do KOMISJI REWIZYJNEJ.

KOMISJA DYSCYPLINARNA

§18

 1. Komisja Dyscyplinarna jest wybierana przez Walne Zebranie w liczbie nieparzystej 5 osób.

 2. Spośród siebie wybiera przewodniczącego i sekretarza

 3. Do kompetencji Komisji Dyscyplinarnej należy:

  1. uchwalanie regulaminów dyscyplinarnych SL SALOS

  2. orzekanie wniesionych spraw na zasadach i w trybie określonym regulaminem dyscyplinarnym SL SALOS

  3. podejmowanie działań dla ugruntowania poszanowania przez członków SL SALOS zasad statutu, norm współżycia społecznego, zasady fair play, przedsięwzięć zapobiegających szkodzeniu dobremu imieniu SL SALOS

  4. Komisja Dyscyplinarna SL SALOS orzeka w sprawach dotyczących członków i władz SL SALOS. Odwołania od decyzji komisji rozpatruje jako druga instancja Komisja Dyscyplinarna Stowarzyszenia Inspektorialnego jeżeli SL SALOS jest zrzeszone w Stowarzyszeniu Inspektorialnym, klub Krajowa Komisja Dyscyplinarna jeżeli SL SALOS działa samodzielnie.

ROZDZIAŁ V
WYRÓŻNIENIA I KARY

§19

 1. Za wybitne osiągnięcia , ofiarną i wydajną pracę na rzecz SL SALOS władze stowarzyszenia mogą PRZYZNAĆ NASTĘPUJĄCE WYRÓŻNIENIA:

  1. pochwałę

  2. dyplom

  3. nagrodę

  4. honorową odznakę

  5. gratyfikacje finansowe

 2. Walne Zebranie SL SALOS może ustanowić inne wyróżnienia.

 3. Szczegółowy tryb przyznawania wyróżnień określa regulamin uchwalony przez Walne Zebranie.

§20

 1. Nieprzestrzeganie postanowień statutu, regulaminów oraz zarządzeń władz SL SALOS, naruszenie zasad współżycia społecznego, działanie na szkodę SL SALOS stanowi przewinienie dyscyplinarne.

 2. Sprawy przewinień dyscyplinarnych rozpatruje Komisja Dyscyplinarna i może wymierzyć następujące kary:

  1. upomnienie

  2. naganę

  3. zawieszenie w prawach członkowskich

  4. zakaz pełnienia funkcji we władzach SL SALOS na czas określony

  5. wykluczenie z szeregów SL SALOS

 3. W toku postępowania dyscyplinarnego obowiązuje regulamin uchwalony przez Komisję Dyscyplinarną.

 4. Szczegółowy tryb postępowania dyscyplinarnego określa regulamin uchwalony przez Komisję Dyscyplinarną

ROZDZIAŁ VI
MAJĄTEK I FUNDUSZE SL SALOS

§21

 1. Majątek SL SALOS stanowi nieruchomość, ruchomości i fundusze.

 2. Na fundusze SL SALOS składają się:

  1. składki członkowskie

  2. dotacje kościelne

  3. darowizny i zapisy

  4. dochody z majątku

  5. dochody z działalności gospodarczej

  6. inne wpływy.

 3. W imieniu Zarządu umowy, zobowiązania i pełnomocnictwa podpisują dwie osoby spośród następujących: prezes; upoważniony wiceprezes; skarbnik: sekretarz generalny.

ROZDZIAŁ VII
SPRAWY ORGANIZACYJNE

§22

 1. Wybory do władz odbywają się w głosowaniu tajnym lub jawnym o czym decyduje Walne Zebranie. Zasady i tryb przeprowadzenia wyborów nie ujęte w statucie określa regulamin uchwalony przez Walne Zebranie SL SALOS.

 2. Uchwały wszystkich władz SL SALOS są podejmowane zwykłą większością głosów przy obecności najmniej 1/2 liczby członków uprawnionych do głosowania, z wyjątkiem spraw o których statut stanowi inaczej.

 3. W przypadku ustąpienia w czasie kadencji członka władz SL SALOS, władzom tym przysługuje prawo kooptacji z tym, że liczba członków dokooptowanych nie może przekroczyć 1/3 liczby członków.

 4. W przypadku zmniejszenia się liczby członków władz, o więcej niż 1/3 liczby członków pochodzących z wyboru, należy w terminie do 3 miesięcy dokonać ponownego wyboru.

 5. W przypadku ustąpienia lub niemożności pełnienia funkcji prezesa SL SALOS, powierza się pełnienie funkcji prezesa innemu członkowi Zarządu pochodzącemu z wyboru na czas do następnych wyborów władz SL SALOS.

ROZDZIAŁ VIII
ZMIANY STATUTU I ROZWIĄZANIE SL SALOS

§23

Uchwałę w sprawie zmiany statutu SL SALOS podejmuje Walne Zebranie większością 2/3 głosów przy obecności co najmniej 1/2 członków uprawnionych do głosowania.

§24

 1. Uchwałę o rozwiązaniu SL SALOS podejmuje Walne Zebranie większością 2/3 głosów przy obecności co najmniej 1/2 członków uprawnionych do głosowania.

 2. W razie podjęcia uchwały przez Walne Zebranie o rozwiązaniu SL SALOS, Walne Zebranie decyduje o przeznaczeniu majątku i powołuje Komisję Likwidacyjną.

 3. W razie podjęcia uchwały o rozwiązaniu SL SALOS przez kompetentne władze, majątek stowarzyszenia pozostaje majątkiem SL SALOS, a dysponuje nim Zarząd SL SALOS.

 4. Uchwała Walnego Zebrania o przeznaczeniu majątku podlega zatwierdzeniu przez właściwą władzę rejestrującą.

Zarząd SL SALOS Szczecin

ZARZĄD:

 • Prezes – ks. mgr Tadeusz Balicki SDB

  tel.  512 328 460

  e-mail: salos@salesianum.pl

 • Wiceprezes ds ekonomicznych – Krzysztof Dąbrowski

  tel. 605 106 317

 • Wiceprezes ds organizacyjnych – Adam Drozdowski

  tel. 505 044 198

  e-mail: adziu.d77@wp.pl

 • Skarbnik – Agnieszka Mosiejczuk

  tel. 501 657 892

  e-mail: skarbnik.salos@gmail.com

 • Sekretarz – Adam Zarzycki

 • Członek Zarządu – Józef Kwiatkowski

 • Członek Zarządu – Mirosław Pajkowski

KOMISJA REWIZYJNA:

 • Przewodnicząca – Agnieszka Jarocka

 • Sekretarz – Joanna Czyżewska

 • Członek komisji – Lesław Pasternak

KOMISJA DYSCYPLINARNA:

 • Przewodniczący – Mariusz Lewandowski

 • Sekretarz – Marta Borowiec

 • Członek komisji – Jakub Bogdanowicz

 • Członek komisji – Andrzej Rojkowski

 • Członek komisji – Sebastian Rzymski

ZAMYSŁ PRACY WYCHOWAWCZO - SPORTOWEJ Stowarzyszenia Lokalnego Salezjańskiej Organizacji Sportowej „ SL SALOS” w Szczecinie